iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Lugupeetud Maksu- ja Tolliamet!

MaksuMaksja: 2020 – jaanuar (nr 1)

Lugupeetud Maksu- ja Tolliamet!

Lehekülg: 34
Veebiväljaandes avaldatud artikkel võib erineda paberväljaande omast (nt viidete ja lisade osas).

Minu andmetel olete Te oma kirjakampaania ette valmistanud lohakalt ning saatnud lubamatult suure hulga kirju inimestele, kes ei ole seda „au“ kuidagi ära teeninud. Sellega olete tekitanud inimestes asjatut stressi ning kahjustanud Eesti Vabariigi mainet. Järgnevalt annan mõned soovitused, kuidas edaspidi täpsem olla.

Esiteks, mulle ei meenu, et ma oleks kunagi varem saanud mõnelt Eesti Vabariigi riigiasutuselt venekeelset kirja. Ma ei tahaks uskuda, et Maksu- ja Tolliametis töötaks mõni inimene, kelle arvates ma ei saa eesti keelest aru. Igaks juhuks tegin päringu rahvastikuregistrisse ning veendusin, et sinna on minu rahvuseks märgitud „eestlane“ ja emakeeleks „eesti“.

Teiseks, Te eksite, kui kirjutate: „Meie andmetel olete müünud muuhulgas kinnisvara…“ Te oleksite pidanud kirjutama: „Tegime päringu kinnistusraamatusse ning tuvastasime, et teie omandis on olnud mitu korteriomandit, mille kohta on tehtud omanikuvahetuse kanne“. Edasi oleks olnud paslik viidata maksukorralduse seaduse § 63 lõikele 2 ning selgitada, et selle sätte alusel ei saa Te välja nõuda kande tegemise aluseks olnud lepingut ning seetõttu ka ei tea, kas registriandes viidatud „kinnistamisavalduse“ taga on müügileping, kinkeleping, abikaasade ühisvara jagamise leping, mitterahalise sissemakse üleandmise leping, pärimisõiguse tunnistus jne jne. Suurem osa inimesi paraku seda ei tea ning võivad tõsimeeli arvata, et Te oletegi lepinguid näinud ning tõesti arvate, et ka kinnisvara kinkimiselt peab tulumaksu maksma.

Kolmandaks, minu puhul oleks piisanud lepingute pealkirjade lugemisest, et teada saada, et kaks korteriomandit on üle antud mitterahalise sissemaksena, mille puhul tulumaksuga maksustamist ei toimu. Kuna kolmas tehing oli elukoha müük (mida te rahvastikuregistri ja tuludeklaratsiooni andmetest teate), siis ilmselt oleks jäänud mulle ka kiri tegemata, kui Te oleksite näinud ainuüksi lepingute pealkirju. Siinkohal annan Teile soovituse — tehke päring äriregistrisse. 5000 inimest ei tohiks nii suure asutuse jaoks olla ülemäära suur arv, et kontrollida, kui palju nendest on mõne äriühinguga seotud. Järgmisena tuleks vaadata, kas kinnisvaratehinguga samas ajavahemikus on toimunud mõnes äriühingus kapitali suurendamise kanne. Kui seda olete märganud, siis äriregistri teabesüsteemis saavad kõik järelevalveõiguslikud ametnikud tasuta ligipääsu äritoimiku dokumentidele, kust saate alla laadida sellesama lepingu, mida Te kinnistusraamatust ilma eraldi haldusaktita kätte ei saa (tavakodanik saab selle info kätte kahe euro eest).

Kuigi usute, et olete käitunud „nagu heale haldusele kohane“, julgen siiski väita, et lause „Palume Teil 2017. aasta ja 2018. aasta tuludeklaratsioon parandada ning kinnisasja müügist saadud kasu deklareerida esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 07.02.2020.“ viitab ühemõtteliselt sellele, et Teie arvates on kirja adressaat maksukohustust rikkunud ja ainus mõeldav reaktsioon saab olla tuludeklaratsiooni parandamine. Lause „Täname, kui olete kinnisasja võõrandamisest saadud kasu juba deklareerinud“ olete ilmselt maha kirjutanud mõnest tasumata arve meeldetuletusest või inkassoteenuse pakkuja kirjast.

Kuigi mõni Teie töötaja on ajakirjanduses asunud neid väljaütlemisi siluma (näiteks pressiteates kirjutate: „Kui tulu saadud ei ole, tuleb seda MTA-le teatada ja vajadusel ka tõestada,“ kuid ei täpsusta, millisel õiguslikul alusel Te esitate maksumaksjatele pressiteate vahendusel haldusakte), annab Teie töötajate vastus EML teabenõudele küll selgelt tunnistust, et nad ongi leiutanud maksupetturite avastamise masina ning kinnisvara võõrandamisega seotud asjaolude väljaselgitamine on küll viimane asi, millega viitsitakse tegeleda („Paljuski just nimetatud häiriva faktori kõrvaldamiseks ongi MTA kõnealused meeldetuletused välja saatnud, pakkudes inimestele võimalust oma maksuasjad korda ajada ning eluga rahulikult edasi minna“).

Soovitan Teil edaspidi enne sarnaste kirjade väljasaatmist konsulteerida kinnisvara valdkonna asjatundjatega. Ülimalt tõenäoline, et inimesed, kes „Teie andmetel müüvad“ aastas mitu kinnistut, on kinnisvara valdkonnas pädevamad kui see programmeerija, kellelt Te tellisite kinnistusraamatu päringu ja masspostituse. Kindlasti peaksite edaspidi kirjades märkima, et Teil ei ole andmeid toimunud tehingu liigi ja väärtuse kohta, ammugi siis näiteks soetusmaksumuse ja võõrandamise seotud kulude kohta, et saaksite ligikaudseltki väita, et tehing võis olla tulumaksuga maksustatav.

Lugupidamisega

Lasse Lehis

§ 63.   Teabe nõudmine riigi-, valla- ja linnaasutustelt ning riigi andmekogu vastutavalt ja volitatud töötlejalt

(1) Maksuhalduril on õigus nõuda riigi-, valla- või linnaasutuselt maksumenetluses tähendust omavat teavet, sealhulgas dokumentide esitamist ning asjade ettenäitamist. Eelnimetatud asutused on kohustatud maksuhalduri taotluse täitma, välja arvatud juhul, kui neil on seaduse alusel õigus tõendite ja andmete esitamisest keelduda.

(2) Riiklike maksude maksuhalduril on õigus saada tasuta riigi andmekogu vastutavalt või volitatud töötlejalt taotluses näidatud perioodil maksustamise seisukohast tähendust omavaid tehinguid sooritanud isikute identifitseerimist võimaldavaid andmeid (ees- ja perekonnanime või ärinime; isiku- või registrikoodi; isikukoodi puudumisel sünnikuupäeva, -kuud ja -aastat) ning nende poolt sooritatud tehingute andmeid.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asutused on kohustatud maksuhaldurile teatama asjaoludest, mis teevad teabe, asjade või dokumentide esitamise nõude täitmise võimatuks või mille tõttu on vaja taotluse täitmise tähtaega pikendada. Tähtaega pikendatakse vastavalt käesoleva seaduse §-le 50.


Уважаемый Налогово-таможенный департамент

По моим данным, Вы подготовили свою кампанию по переписке небрежно и отправили недопустимое количество писем людям, которые никак не заслужили эту «честь». Вы вызвали этим в людях напрасный стресс и причинили вред репутации Эстонской Республики. Далее дам некоторые советы, как в дальнейшем быть более точным.

Во-первых, я не помню, чтобы ранее когда-нибудь получал от какого-нибудь государственного учреждения Эстонской Республики письма на русском языке. Не хочется верить, что в Налогово-таможенном департаменте работает какой-нибудь человек, по мнению которого, я не понимаю эстонского языка. Я на всякий случай отправил запрос в регистр народонаселения и убедился, что там указана моя национальность «эстонец» и родной язык «эстонский».

Во-вторых, Вы ошибаетесь, когда пишете, что «по нашим данным, Вы продали в том числе недвижимость …». Вам следовало бы написать: «… нами сделан запрос в крепостную книгу и установлено, что в Вашей собственности было несколько квартирных собственностей, о чем внесены записи о смене собственника». Далее было бы уместным сослаться на часть 2 статьи 63 Закона о налогообложении и разъяснить, что на основании этого положения вы не можете истребовать договор, явившийся основанием для внесения записи и, следовательно, поэтому также не знаете, является ли за ссылкой «заявление о закреплении недвижимости» в записи регистра договор продажи, договор дарения, договор о разделе совместного имущества супругов, договор передачи неденежного взноса, свидетельство о праве наследования и т.д. Большая часть людей, к сожалению, не знает этого и они могут всерьез подумать, что вы на самом деле видели договоры и действительно думаете, что с дарения недвижимости необходимо платить подоходный налог.

В-третьих, в случае со мной было бы достаточно прочитать заголовки договоров, чтобы узнать, что две квартирные собственности переданы в качестве неденежного взноса, при котором обложения подоходным налогом не происходит. Поскольку третья сделка была продажа места жительства (о чем вам известно по данным регистра народонаселения и декларации о доходах), то тогда очевидно мне не было бы и письма отправлено, если бы Вы только увидели заголовки договоров. Здесь даю Вам совет — делайте запрос в коммерческий регистр. 5000 человек не может быть для такого большого учреждения слишком большим числом для проверки того, сколько из них связано с каким-нибудь коммерческим объединением. Затем следовало бы посмотреть, не было ли в тот же период со сделкой с недвижимостью в каком-нибудь коммерческом объединении записи об увеличении капитала. Если Вы это заметили, то все имеющие право надзора чиновники получают бесплатный доступ к документам коммерческого дела в информационной системе коммерческого регистра, откуда вы можете скачать тот же самый договор, который невозможно получить из крепостной книги без отдельного административного акта (рядовой гражданин получает эту информацию за два евро).

Несмотря на то, что верите, что поступили так, «как подобает при хорошем управлении», осмелюсь все же сказать, что предложение «Просим Вас при первой возможности, но не позднее 07.02.2020, задекларировать доход, полученный от отчуждения недвижимости, в декларации о доходах физического лица за 2017 и 2018» указывает однозначно на то, что адресатом письма, по вашему мнению, нарушена обязанность по уплате налога и единственной мыслимой реакцией может быть исправление декларации о доходах. Предложение «Благодарим, если Вы уже задекларировали доход, полученный от отчуждения недвижимости», видимо, списано с какого-нибудь напоминания о неуплате счета или письма лица, предлагающего инкассовые услуги.

Хотя некоторые Ваши работники начали сглаживать эти высказывания в прессе (например, в пресс-сообщении было вами написано: «Если доход не получен, то необходимо об этом сообщить НТД и при необходимости также доказать», но не уточняется, на каком правовом основании Вы направляете налогоплательщикам через пресс-сообщения административные акты), ответ Ваших работников на запрос СНЭ о предоставлении информации ясно свидетельствует о том, что они действительно изобрели машину обнаружения налоговых мошенников и выяснение связанных с отчуждением недвижимости обстоятельств является последним, чем хочется заниматься («Во многих случаях именно для устранения названного мешающего фактора НТД и рассылало напоминания, о которых идет речь, предлагая людям возможность привести свои налоговые дела в порядок и продолжать спокойно жить»).

Советую Вам в дальнейшем прежде, чем высылать подобного рода письма, проконсультироваться у специалистов в области недвижимости. Весьма очевидно, что люди, которые «По Вашим данным продают» в году несколько недвижимостей, являются более компетентными в области недвижимости, чем тот программист, у которого Вы заказали запрос по крепостной книге и массовую раccылку. В дальнейшем в своих письмах Вам следовало бы непременно указать, что у Вас нет данных о виде и стоимости сделки, тем более, например, о связанных со стоимостью приобретения и отчуждением недвижимости расходах, чтобы Вы могли хотя бы приблизительно утверждать, что сделка могла облагаться подоходным налогом.

С уважением,

Лассе Лехис

Закон о налогообложении

Статья 63. Истребование информации от государственных, волостных и городских учреждений и от ответственного и уполномоченного обработчиков государственного банка данных 

(1) Налоговый управляющий вправе требовать от государственных, волостных и городских учреждений предоставления информации, имеющей значение в производстве по делам о налогах, в том числе представления документов и предъявления вещей. Вышеуказанные учреждения обязаны выполнять требования налогового управляющего, за исключением случаев, когда им на основании закона предоставлено право отказаться от представления доказательств и сведений.

(2) Управляющий государственными налогами вправе получать в течение указанного в ходатайстве периода от ответственного или уполномоченного обработчика государственного банка данных сведения, позволяющие идентифицировать лиц, совершивших сделки, имеющие значение с точки зрения налогообложения (имя и фамилия или фирменное наименование; личный или регистрационный код; в случае отсутствия личного кода — число, месяц и год рождения), а также сведения о совершенных ими сделках.

(3) Учреждения, указанные в части 1 настоящей статьи, обязаны уведомить налогового управляющего об обстоятельствах, не позволяющих выполнить требование о предоставлении информации, предъявлении вещей ли документов, или в связи с которыми требуется продлить срок удовлетворения ходатайства. Срок продлевается в соответствии со статьей 50 настоящего Закона.