iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

EML põhikiri

Mittetulundusühingu
Eesti Maksumaksjate Liit
PÕHIKIRI

1. Üldsätted

1.1. Mittetulundusühingu (edaspidi Ühing) nimi on Eesti Maksumaksjate Liit.

1.2. Ühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik

1.3. Ühingu tegevuse eesmärgid on:

1.3.1. kaitsta maksumaksjate õigusi ja huve;
1.3.2. aidata kaasa õiglase ja maksumaksjate huve arvestava maksusüsteemi loomisele, arendamisele ja säilitamisele;
1.3.3. tagada õiguskindluse ja õigusselguse põhimõtetest kinnipidamine ning osalusdemokraatia nõuete järgimine maksualases õigusloomes;
1.3.4. tagada hea halduse põhimõtete rakendamine maksude haldamisel, saa­vutada maksumaksja ja maksuhalduri õiguste ning kohustuste tasakaal, kaitsta maksumaksjaid maksuhalduri omavoli eest;
1.3.5. taotleda maksukoormuse alanemist;
1.3.6. jälgida maksumaksja raha kulutamise sihipärasust;
1.3.6. korraldada maksualast teavitamist ja koolitust, toetada ja arendada mak­sualast teadus- ja õppetööd.

1.4. Oma eesmärkide saavutamiseks Ühing:

1.4.1. teeb koostööd valitsusasutuste ja valitsusväliste organisatsioonidega;
1.4.2. teeb koostööd õppe- ja teadusasutustega ning teiste maksumaksjaid esindavate organisatsioonidega;
1.4.3. korraldab oma liikmete teenindamist maksualastes küsimustes (koolitus, maksualane nõustamine, esindamine kohtus);
1.4.4. kogub ja süstematiseerib maksualast teavet;
1.4.5. teeb koostööd meediaväljaannetega ja korraldab avalikkusele suunatud üritusi eesmärgiga teadvustada üldsust maksualastest probleemidest ning tõsta üldise maksualase informeerituse taset;
1.4.6. annab välja maksualaseid publikatsioone;
1.4.7. korraldab õppe- ja teadustöö toetamiseks konkursse, annab välja au­hindu ja stipendiume.

1.5. Ühing võib arendada majandustegevust ja teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja oma liikmete õiguste kaitseks. Ühing võib osutada tasulisi teenuseid nii oma liikmetele kui muudele isikutele.

1. 6. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1. 7. Ühing on asutatud määramata tähtajaks.

2. Ühingu liikmed, liikme vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

2.1. Ühingu liikmeks võib olla vähemalt 18-aastane füüsiline isik või Eestis tegutsev juriidiline isik, kes tunnistab Ühingu põhikirja ning on tasunud liitumistasu ja liik­memaksu.

2.2. Liikmeksastuja saab asuda liikme õigusi ja kohustusi täitma liitumistasu ja esi­mese aasta liikmemaksu tasumise hetkest. Liikme vastuvõtmise Ühingusse otsustab juhatus. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.

2.3. Juhatus korraldab liikmete nimekirja pidamist. Nimekirja kantakse liikme nimi, aadress ja sideva­hendid, isiku- või registrikood, andmed liikmeksastumise ja väljaarvamise aja kohta, liitumistasu ja liikmemaksu maksmise kohta. Liige on kohustatud teavitama juhatust liikmete nimekirja kantud andmete muutmise kohta. Liikmele omistatakse liikme­number. Põhikirja punktides 3.3 ja 3.4 nimetatud asutuste ja isikute kohta peetakse arvestust samas korras, nagu liikmete üle.

2.4. Liikmelisust ega liikmeõigusi ei saa teisele isikule üle anda ega pärandada, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isi­kust liikme lõppemise korral, samuti juriidilise isiku ühinemise või jaotumise korral tema liikmelisus Ühingus lõpeb. Liikmelisus säilib juriidilise isiku ümberkujundami­sel. Juriidilisest isikust teise juriidilise isiku eraldumise korral säilib jagu­neva juriidilise isiku liikmelisus. 

2.5. Liige võib Ühingust vabalt välja astuda, teatades sellest kirjalikult Ühingu juhatu­sele ette vähemalt üks kuu.

2.6. Liikme võib Ühingust välja arvata, kui:

2.6.1. tema tegevus on vastuolus Ühingu põhikirja ja eesmärkidega;
2.6.2. ta on oma süülise käitumisega pannud toime teo, mis oluliselt kahjustas Ühingu mainet või teiste liikmete huve Ühingus;
2.6.3. ta ei ole tasunud liikmemaksu vähemalt 3 kuu jooksul maksetähtaja saa­bumisest arvates.  

2.7. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab juhatus. Juhatuse otsusest teavitatakse väl­jaarvatud liiget kirjalikult 10 päeva jooksul alates otsuse tegemisest. Ühingust välja­arvatud isikul on õigus juhatuse otsuse peale edasi kaevata järgmisele korralisele Üld­koosolekule. Üldkoosoleku otsus on lõplik.

3. Liikmete õigused ja kohustused

3.1. Ühingu liikmel on õigus:

3.1.1. saada Ühingult kaitset ja abi maksustamisega seotud küsimustes;
3.1.2. saada Ühingult tasuta ja soodustingimustel teenuseid vastavalt üldkoos­oleku või juhatuse poolt kehtestatud tingimustele;
3.1.3. saada esmajärjekorras ja soodustingimustel muid Ühingu teenuseid;
3.1.4. osaleda Ühingu üritustel;
3.1.5. valida ja olla valitud Ühingu juhtorganitesse;
3.1.6. esitada Ühingu juhtorganitele ettepanekuid ning saada informatsiooni Ühingu tegevuse kohta.

3.2. Ühingu liige on kohustatud:

3.2.1. täitma Ühingu põhikirja ja Ühingu organite otsuseid;
3.2.2. tasuma kehtestatud tähtaegadel ja suuruses liikmemaksu;
3.2.3. aitama oma tegevusega kaasa Ühingu arengule;
3.2.4. hoiduma Ühingu eesmärkide vastasest tegevusest;
3.2.5. hoidma ja kasutama heaperemehelikult Ühingu vara.

3.3. Asutused ja isikuühendused, kes ei saa olla Ühingu liikmed juriidilise isiku staatuse puudumise tõttu, samuti isikud, kes ei soovi astuda Ühingu liikmeteks, kuid soovivad kasutada Ühingu liikmetele osutatavaid teenuseid ja antavaid soodustusi, maksavad teenustasu vastavalt juhatuse poolt kehtestatud hinnakirjale.

3.4. Isikud, kes soovivad toetada ühingu tegevust, kuid ei soovi kasutada ühingu poolt liikmetele pakutavaid teenuseid ja soodustusi, võivad astuda Ühingu toetajaliikmeks. Toetajaliikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise korra ning liikmemaksu määra kehtestab juhatus.

4. Liitumistasu ja liikmemaks

4.1. Ühingu liige on kohustatud tasuma liitumistasu ja liikmemaksu. Liitumistasu on ühekordne ja see tasutakse Ühingusse astumisel. Liikmemaksu arvestusperiood on Ühingu majandusaasta.

4.2. Liitumistasu ja liikmemaksu määrad kehtestab üldkoosolek. Liitumistasu ja liik­memaksu määrad võivad erineda sõltuvalt liikme õiguslikust vormist ja majandus­tegevuse näitajatest. Juhatusel on õigus anda liitumistasu ja liikmemaksu soodustusi üldkoosoleku poolt kehtestatud korras.

4.3. Ühingu liige on kohustatud tasuma liikmemaksu üks kord aastas, arvestusaasta alguses. Juhatus saab liikmele liikmemaksu tasumise kohta arve. Arvele märgitakse liikmemaksu tasumise tähtaeg, mis ei tohi olla lühem kui 14 päeva.

4.4. Väljaastunud ja väljaarvatud liikmele ei tagastata tema liitumistasu ega liikme­maksu.

4.5. Kui ühingust välja astunud või välja arvatud isik avaldab soovi saada Ühingu liikmeks 12 kuu jooksul pärast tema liikmeõiguste lõppemist, on ta vabastatud liitu­mistasu maksmisest.

5. Üldkoosolek

5.1. Ühingu kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek.

5.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

5.2.1. Ühingu põhikirja vastuvõtmine ja selle muutmine;
5.2.2. Ühingu tegevuse eesmärgi muutmine;
5.2.3. Ühingu tegevussuundade ja maksuplatvormi kinnitamine;
5.2.4. liitumistasu ja liikmemaksu määrade kehtestamine ja muutmine;
5.2.6. juhatuse liikmete arvu kindlaksmääramine, juhatuse liikmete valimine ja ennetähtaegne tagasikutsumine
5.2.7. juhatuse liikmete tasustamise korra kinnitamine;
5.2.8. juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes mittetulundusühingu esindaja mää­ramine;
5.2.9. audiitori valimine, kui seadusest tulenevalt on Ühingu majandusaasta aruande audiitorkontroll või ülevaatus kohustuslik; (muudetud 28.03.2011)
5.2.10. Ühingu majandusaasta aruande kinnitamine;
5.2.11. seadusest tulenevalt juhatuse otsuse peale esitatud kaebuste läbivaata­mine;
5.2.12. Ühingu lõpetamise otsustamine;
5.2.13. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

5.3. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas majandusaasta lõpule järgneva 3 kuu jooksul. Erakorralise üldkoosoleku võib juhatus kokku kutsuda omal algatusel või siis, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest.

5.4. Juhatus teatab üldkoosolekust Ühingu liikmetele vähemalt 14 päeva ette. Üld­koosoleku kokkukutsumise teates näidatakse üldkoosoleku läbiviimise aeg, koht ja päevakord.

5.5. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid sõltumata üldkoosolekul esindatud liik­mete arvust, kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on järgitud kõiki seadusest ja käes­olevast põhikirjast tulenevaid nõudeid. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokku­kutsumisel teatavaks tehtud, võib üldkoosolek vastu võtta otsuseid ainult siis, kui üld­koosolekul osalevad või on esindatud kõik Ühingu liikmed.

5.6. Üldkoosolekut juhatab juhatuse esimees või juhatuse poolt määratud juhatuse liige.

5.7. Füüsilisest isikust Ühingu liige võtab üldkoosolekust osa isiklikult või volitatud esindaja kaudu. Juriidilisest isikust liiget esindab üldkoosolekul seaduslik või volita­tud esindaja. Volikiri peab olema kirjalik. Juhatus korraldab esindajate volituste kont­rollimise. Füüsilise isiku esindajaks võib olla ainult teine Ühingu liige. Üks isik võib korraga olla ainult ühe liikme volitatud esindaja.

5.8. Igal Ühingu liikmel on otsuse vastuvõtmisel üks hääl. Liige ei või hääletada, kui Ühing otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist. Ühingu liige, kes on ka juhatuse liige, ei või hääletada Ühingu poolt tema vastu nõude esitamise otsustamisel.

5.9. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku. Ühingu põhikirja vastuvõtmiseks ja muudatuste tegemiseks ning Ühingu lõpetamise otsuse vastvõtmiseks on nõutav vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud liikmete poolt­hääled.

6. Juhatus

6.1. Juhatus on ühingut juhtiv ja esindav organ, kes annab oma tegevusest aru üld­koosolekule.

6.2. Juhatuse pädevusse kuulub:

6.2.1. üldkoosolekute korraldamine ja ettevalmistamine ning üldkoosoleku ot­suste täitmise korraldamine;
6.2.2. ühingu igapäevase tegevuse kava ja eelarve vastuvõtmine;
6.2.3. liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustamine;
6.2.4. Ühingu tegevjuhi ametisse nimetamine ja temaga lepingu sõlmimine;
6.2.5. Ühingu raamatupidamisarvestuse korraldamine;
6.2.6. volituste andmine Ühingu esindamiseks;
6.2.7. muude seadusega ettenähtud küsimuste otsustamine, mis ei kuulu üld­koosoleku pädevusse.

6.3. Juhatuses on kolm kuni seitse liiget. Juhatuse liikmete täpse arvu määrab üld­koosolek enne juhatuse liikmete valimist.

6.4. Juhatuse liikmed valib üldkoosolek kolmeks aastaks. Üldkoosolek võib juhatuse liikme igal ajal ennetähtaegselt tagasi kutsuda.

6.5. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui juhatuse koosolekul osaleb üle poole juha­tuse liikmetest. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui otsuse poolt hääletab koosolekul osalenud juhatuse liikmete enamus. Häälte võrdsel jagunemisel otsustab esimehe hääl. Juhatus võib otsuseid vastu võtta ka koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.

6.6. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tööd. Juhatus võib valida ka ühe või mitu aseesimeest või määrata, kes juhatuse liikmetest asendab esimeest tema äraolekul.

6.7. Juhatuse täpsema töökorra ja juhatuse otsuste vormistamise korra kehtestab juhatus.

6.8. Ühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

6.9. Juhatusele liikmetele võib maksta tasu vastavalt üldkoosoleku poolt kehtestatud korrale. Juhatuse liikmele hüvitatakse tema ametiülesannete täitmisega seotud kulud.

7. Tegevjuht

7.1. Tegevjuht korraldab Ühingu igapäevast tegevust vastavalt üldkoosoleku ja juha­tuse otsustele.

7.2. Tegevjuhi ülesandeid võib täita mõni juhatuse liikmetest või selleks töölepinguga tööle võetud isik.

7.3. Tegevjuhi õigused ja kohustused määratakse kindlaks temaga sõlmitavas lepingus. Kui tegevjuht ei ole juhatuse liige, siis väljastab juhatus tegevjuhi volituste tõendamiseks suhetes kolmandate isikutega volikirja.

8. Nõukoda

8.1. Juhatus võib moodustada nõuandva organina nõukoja, mille eesmärk on abistada ja nõustada juhatust ja Ühingu töötajaid Ühingu tegevuse olulistes küsimustes.

8.2. Nõukoja moodustamine ja tegutsemise kord ning nõukoja liikmete arv, volituste tähtaeg, ametisse nimetamise ja ametist vabastamise kord kehtestatakse nõukoja sta­tuudiga, mille kinnitab juhatus.

8.3. Nõukoja liikmetele võib maksta tasu vastavalt juhatuse otsusele.

9. Audiitor (välja jäetud 28.03.2011)

10. Lõppsätted

10.1. Ühingu, ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja lõpetamine toimub sea­duses ettenähtud korras.

10.2. Ühingu lõpetamise otsuse vastuvõtmisel määrab üldkoosolek ka isikud, kellele antakse üle või kelle vahel jaotatakse pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist allesjäänud vara.  

11. Rakendussätted (välja jäetud 28.03.2011)

Põhikiri on kinnitatud üldkoosoleku otsusega 29. märtsil 2006. a.
Põhikirja on muudetud üldkoosoleku otsusega 28. märtsil 2011. a.