iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 962

Küsimus

Kas OÜ "ainuomanik" (kes on samas ka juhatuse liige) võib teha firmas tööd (konsultatsiooniteenus) ning saada tulu selle eest ainult dividendidena? Firmas ei ole ühtegi töötajat. Kas selline olukord võib kaasa tuua maksuprobleeme? Kui jah, siis kuidas neid vältida?

Vastus - 19.03.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Loomulikult võib ta tööd teha. Maksurisk on olemas juhul, kui talle makstakse vaid dividenditulu. Dividenditulu on passiivne tulu, mida saadakse investeeringu (osalus äriühingus) alusel. Kui tulu saadakse töötamise eest töölepingu alusel või juhatuse liikme ülesannete täitmise eest (aktiivne tulu), siis see tasu osa kuulub maksustamisele palgatulu maksustamise reeglite alusel. Kui te mingit mõistlikku tasustamist ei rakenda, siis võib maksuhalduril tekkida huvi määrata ise dividenditulu ja palgatulu suhted ja sellest tulenevad maksud.

Sel teemal tegi Riigikohus 13.02.2008 otsuse asjas nr 3-3-1-90-07, vt siit: http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-90-07

Otsuses märgitakse:
„Asjaolu, et füüsilisel isikul on juriidilise isikuga töösuhe, ei muuda kõiki juriidilise isiku poolt tehtud väljamakseid sotsiaalmaksuga maksustatavaks. Sotsiaalmaksuga saab maksustada väljamakse, mis on tasu juba tehtud või tulevikus tehtava töö eest. Maksuotsuses tuleb sotsiaalmaksu määramisel näidata konkreetselt, miks on maksuhaldur jõudnud järeldusele, et väljamakse on seotud töösuhtega.“

„Riigikohtu halduskolleegium möönab, et juhatuse liikmele tehtud väljamakse või muu hüve puhul võib eeldada, et see on antud tasuna juhtorgani liikme ülesannete täitmise eest.“

„Taoline tasu eeldamine peab aga paika ainult sellisel juhul, kui juhatuse liige ei ole sama äriühingu aktsionär või osanik.“

„Väljamakse iseloomu hindamisel tuleb vajadusel muu hulgas välja selgitada, millised olid juhatuse liikme ametiülesanded äriühingus, milliseid töid teevad töölepingu alusel töötavad isikud ja milliseid juhatuse liige, kui palju on juhatuse liige saanud muid tasusid samast äriühingust või muudest allikatest, milline on tehtava töö maht ja keerukus ning millist kvalifikatsiooni see nõuab, millised on äriühingu üldised majandustulemused. Oluline võib olla ka väljamaksete sagedus. Väljamakse maksuõiguslik kvalifitseerimine dividendiks või juhatuse liikme tasuks ei sõltu üldjuhul sellest, kas äriühing on kinni pidanud äriseadustikus sätestatud kasumi jaotamise korrast.“