iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 63675

Küsimus

Füüsiline isik (Eesti resident) on saanud dividenditulu Suurbritaania ettevôttest (kus tema osalus on üle 10%, kui see omab tähtsust).

Suurbritaania ettevõte on eelnevalt tasunud äriühingu tulumaksu (Corporate Income Tax).

Kas dividenditulu kuulub deklareerimisele ja maksustamile Eestis füüsilise isiku poolt?

Vastus - 12.09.2023

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tulumaksuseaduse (TuMS) § 18 lg-d 1-11 sätestavad:

„(1) Tulumaksuga maksustatakse kõik dividendid ja muud kasumieraldised, mida residendist füüsiline isik saab välismaa juriidiliselt isikult rahalises või mitterahalises vormis.

(11) Lõikes 1 nimetatud dividendi ei maksustata tulumaksuga, kui selle maksmise aluseks olevalt kasumiosalt on tulumaks makstud, kui dividendilt on tulumaks välisriigis kinni peetud või kui dividend on saadud pensioni investeerimiskontol olnud raha eest soetatud finantsvaralt.“

Seega, kui tegemist on dividendide maksmise aluseks oleva kasumiosa maksuga, siis dividende Eestis ei maksustata. Küll aga tuleb need füüsilise isiku tuludeklaratsioonis maksuvabade dividendidena deklareerida (tabel 8.8, vt tabeli selgitust punktist 99: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1281/2202/2026/RM_m61_lisa1.pdf#).

Osaluse suurus ei ole praegu oluline. Maksuleping piirab dividendidelt makstava tulumaksumäära (5%, kui osalus on 25% ja 15% muudel juhtudel) ning selleks tuleks edastada residentsustõend (saab ise e-maksuametis endale teha), kuid kuna te märgite, et makstud on hoopis kasumilt tasumisele kuuluv tulumaks, siis ilmselt ei ole ka vajadust olnud lepingu rakendamiseks.

TuMS: https://www.riigiteataja.ee/akt/130062023081?leiaKehtiv