iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 60647

Küsimus

1.TuMS § 48 ütleb: 1. et õigus tasuda kodust-tööle tehtavad ühistranspordi piletite väljamaksmine maksuvabalt. Kas see kehtib ainult töölepinguga tõõtajatele või ka avalikus sektoris töötavatele ametnikele?
2. Kas avalikus sektoris töötavatele töölepinguga töötajatele laieneb ka maksuvabalt isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamine kodust -tööle kui elatakse kaugemal kui 50 km töökohast. Kas antud punkt ei laiene ametnikele?

Vastus - 26.10.2022

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

TuMS § 48 lg 5.1 räägib esimeses kahes lauses üldistatult töötajatest ja tööandjatest, viimases lauses sätestatud maksuvabastuses aga konkreetselt töölepingulisest töötajast:

„Erisoodustusena ei maksustata töötajate elu- ja töökoha vaheliseks transpordiks kasutatud ühistranspordi piletihinna hüvitamist. Muu transpordikulu hüvitamist ei maksustata erisoodustusena, kui ühistransporti kasutades ei ole võimalik seda teekonda läbida mõistliku aja- või rahakuluga või kui puudega töötajal ei ole võimalik kasutada ühistransporti või ühistranspordi kasutamine põhjustab liikumis- ja töövõime olulist langust. Samuti ei maksustata erisoodustusena tööandja ettevõtlusega seotud kulutusi töölepingu alusel töötava töötaja transpordiks elu- ja töökoha vahel, kui töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökohast või kui tööandja korraldab transporti sõidukiga, millel on vähemalt kaheksa istekohta, või bussiga liiklusseaduse tähenduses.“

Kuivõrd esimeses kahes lauses täpsustusi ei ole, siis peetakse silmas samas erisoodustuste paragrahvis (§ 48) defineeritud mõisteid, mis hõlmavad töötaja mõiste alla töölepingulist töötajat, avalikku teenistujat, juhtimis- ja kontrollorgani liiget jt (vt lg 3).

Tööandjaks lõike 1 tähenduses on residendist juriidiline või füüsiline isik, samuti riigi- või kohaliku omavalitsusüksuse asutus ning mitteresident, kellel on Eestis püsiv tegevuskoht (§ 7) või kellel on Eestis töötajad (vt TuMS § 48 lg 2).

Seega, ka ametnikule saab ühistranspordi piletihinna alati maksuvabalt hüvitada.

Kui töölepingulise töötaja puhul saab ka viimases lauses sätestatud maksuvabastust automaatselt rakendada, kui elukoha kaugus on töökohast vähemalt 50 kilomeetrit, siis teiste TuMS § 48 lg-s 3 nimetatud isikute puhul tuleb elu- ja töökoha vaheliste transpordikulude hüvitamisel endiselt lähtuda esimesest kahest lausest ning isikliku sõiduauto kasutamise puhul hinnata, kas „ühistransporti kasutades ei ole võimalik seda teekonda läbida mõistliku aja- või rahakuluga või kui puudega töötajal ei ole võimalik kasutada ühistransporti või ühistranspordi kasutamine põhjustab liikumis- ja töövõime olulist langust.

Kui tegemist on riigi- või KOV asutuses töölepingu alusel töötava isikuga, siis temale laieneb 50 km reegel.