iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 584

Küsimus

1. Tekkis selline küsimus, et kas töötajale võiks käsunduslepingu alusel maksta ka igakuist isikliku sõiduauto hüvitist, kui lepingu alusel saadav tasu ei ole igakuine.
2. Ja veel, kas on vajalik vormistada eraldi tööandja kirjalik otsus või korraldus, kui autokompensatsiooni määr ja tingimused on töölepingus eraldi välja toodud.

Vastus - 18.04.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

1. Käsunduslepingu puhul toimub kulude katmine kulu tõendava dokumendi alusel. Võlaõigusseaduse § 628 lg 2 kohaselt peab käsundiandja käsundisaajale hüvitama mõistlikud kulud, mida käsundisaaja on teinud käsundi täitmiseks ja mida ta võis vastavalt asjaoludele vajalikuks pidada. Dokumentaalselt tõendatud kulu hüvitamist ei loeta käsundisaaja tuluks (TuMS § 12 lg 3). Seejuures tasub tähele panna, et VÕS § 627 näeb ette üldjuhul tasu maksmise, kui käsundisaaja täidab käsundi oma majandus- või kutsetegevuses või kui selle täitmist tasu eest on mõistlik eeldada, kuid tasu maksmise korras, lepivad pooled ise kokku (see ei pruugi olla igakuine). VÕS § 628 lg 1 näeb ette, et kui käsundisaajale maksmisele kuuluv tasu on määratud ajavahemike järgi, tuleb tasu maksta vastava ajavahemiku möödumisel. Käsundi puhul, mille esemeks on tehingu tegemine, eeldatakse, et tasu kuulub maksmisele pärast käsundi täitmist. See, et tasu ei maksta igakuiselt, ei tähenda, et käsundit ei täideta ja kulusid ei teki igakuiselt.

2. Põhimõtteliselt on oluline otsustus – määrus annab selle vormiks otsuse, käskkirja või korralduse –, milles otsustatakse kulude hüvitamine, näidatakse hüvitise saaja andmed, sõiduauto registreerimismärgi andmed, sõidu eesmärk, hüvitise kuupäev ja sõidu kuupäev või periood, mille jooksul tehtud sõitude kulusid hüvitatakse. Ei ole välistatud, et selline otsustus võib olla töölepingu tingimusena kirjas, kuid see võib tekitada vaidlusi. Samuti tuleb töölepingut muuta, kui nt töötaja otsustab autot vahetada vms. Korrektsem ning konservatiivsem oleks see eraldi siiski vormistada. Küll aga võib soovi korral töölepingus täpsustada, et tööandja huvides tehtud kulud, sh sõiduauto töösõitudeks kasutamise kulud, hüvitatakse vastavalt kehtivale seadusele.