iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 357

Küsimus

Töötaja on saanud puhkust ette ja temaga lõpetatakse tööleping. Palgaseaduse alusel on tööandjal õigus see lõpparvest kinni pidada. Lõpparvest aga ei jätku ette saadud puhkse katteks. Tööandja loobub selle osa sissenõudmisest. Kas sisse mittenõutava osa pealt peab maksama erisoodustusmaksu, kui kogu ettesaadud puhkusetasu pealt on kõik maksud juba makstud?

Vastus - 10.10.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Üldjuhul ei ole tulumaksuga topeltmaksustamist tulumaksuseaduses ette nähtud. Riigikohus on asunud isegi seisukohale, et „topeltmaksustamine on vastuolus maksuõiguse üldpõhimõtetega ja et topeltmaksustamine võib toimuda üksnes erandlikel asjaoludel, kui see on sõnaselgelt seadusega sätestatud.“ (http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-56-05).
TuMS § 48 lg 5 sätestab selgesõnaliselt, et „Erisoodustuste hulka ei kuulu rahalised väljamaksed, mida tavaliselt loetakse palgaks, lisatasuks, juurdemakseks, juhtimis- või kontrollorgani liikme tasuks või tasuks müüdud kauba või osutatud teenuse eest. Samuti ei kuulu erisoodustuste hulka sellised füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, millelt on kinni peetud tulumaks § 41 alusel või mis ei kuulu tulumaksuga maksustamisele §-de 13-21 või 30-31 kohaselt.“
Praegusel juhul on tegemist puhkusetasuga, nimetatud tulu maksustatakse TuMS § 13 lg 1 alusel palgatuluna. Lisaks on makstud tasult juba tulumaks kinni peetud. Seega nõudest loobumist praegusel juhul erisoodustusena ei käsitata.