iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 3060

Küsimus

Eesti ettevõte tellib radooni mõõtmise Soome ettevõttelt. Teenuse osutamise koht on Eesti. Soome ettevõte esitab Eesti ettevõttele arve 0% käibemaksuga viitega pöördmaksustamisele. Kas Eesti ettevõte peab teenuselt tulumaksu kinni pidama (vastavalt TuMS § 43 lg 1 p 2, 10%)? Mis puhul on tarvis küsida Soome ettevõttelt nende Residentsusetõendit?

Vastus - 26.06.2020

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tulumaksu kinnipidamine Eestis on teenuste puhul vajalik juhul, kui teenust osutatakse siin (st füüsiline kohalolek Eestis) ning arve esitajal puudub oma koduriigi maksuameti residentsustõend, mis annaks Eestis maksuvabastuse.

TuMS § 43 sätestab kinnipeetava tulumaksu määrad, aga maksustamise alus on TuMS §-s 41. Viidatud paragrahv loetleb väljamaksed, mille puhul tulumaks kinni peetakse, p 10 kohaselt peetakse tulumaksu kinni mitteresidendile Eestis osutatud teenuste eest makstavalt tasult (täpsemalt TuMS § 29 lõige 3 sätestatud juhtudel).

TuMS § 29 lg 3: Tulumaksuga maksustatakse tulu, mida mitteresident sai Eestis toimunud ettevõtlusest (§ 14). Kui mitteresidendiks on madala maksumääraga territooriumil asuv juriidiline isik (§ 10), siis maksustatakse tulumaksuga kõik tema poolt Eesti residendile teenuse osutamisest saadud tulud, sõltumata sellest, kus toimus teenuse osutamine või kasutamine.

Residentsustõend on vajalik maksulepingu kohaldamiseks. Eesti-Soome maksulepingu Art 7 kohaselt maksustatakse ärikasumid (st ka radooni mõõtmise teenuse eest makstav tasu) ainult saaja (st Soome äriühingu) koduriigis. Et olla kindel, kas maksulepingut on õigus kohaldada, tulebki Soome poolel teile esitada oma residentsustõend.

Vt Eesti-Soome maksulepingut. 7. artikkel. Ärikasumid
(1) Lepinguosalise riigi ettevõtte kasum maksustatakse ainult selles riigis, kui ettevõtte äritegevus ei toimu teises lepinguosalises riigis asuva püsiva tegevuskoha kaudu. Kui ettevõtte äritegevus toimub eespool mainitud viisil, siis võidakse ettevõtte kasumit maksustada teises riigis, kuid ainult seda osa kasumist, mis kuulub:

https://www.riigiteataja.ee/akt/13151053