iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 3038

Küsimus

Seoses maksusoodustusega tervise- ja spordikulude hüvitamiseks on võimalik töötaja vabatahtlikku tervisekindlustust maksuvabalt kanda 400 eur aastas.
Kas faktiga, et töötaja on invaliid (ratastoolis), on võimalik veel lisa maksusoodustust tervisekindlustusele tehtud kuludelt arvestada?

Vastus - 07.10.2019

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Küsimus on seotud tulumaksuseaduse (TuMS) erisoodustuse paragrahviga. Maksusoodustus, mida mainite, ei puuduta tegelikult ainult tervise- ja spordikulusid, vaid see 400 eurot aastas on ette nähtud erinevat liiki kulutuste jaoks (tervise edendamise kulutused). Tööandja võib erinevate vahel valida, aga üle 100 euro kvartalis maksuvabalt kinni maksta ei saa. Vt TuMS 48 lg 5.1:

(5.5) Erisoodustusena ei maksustata järgmisi töötaja tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi 100 euro ulatuses töötaja kohta kvartalis, kui tööandja on neid võimaldanud kõikidele töötajatele:
1) avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasu;
2) sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutusi;
3) tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavaid kulutusi;
4) kulutusi tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud või vastavat kutsetunnistust omava taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenustele;
5) ravikindlustuslepingu kindlustusmakset.

Lisan, et puudega isikule on tegelikult ette nähtud, et tööandja saab talle maksuvabalt hüvitada abivahendite andmiseks tehtud kulutusi kuni 50% inimese palgast (vt TuMS § 48 lg 5.4). Teatud juhtudel on võimalik maksuvabalt hüvitada ka isikliku autoga tehtud töö ja kodu vahelised sõidud (juhul kui ühistransporti pole või selle kasutamine põhjustab liikumis- ja töövõime langust, vt TuMS § 13 lg 3 p 2.1). Samuti ei maksustata tulumaksuga tööandja poolt tehtud kulutusi töötaja tööõnnetuse või kutsehaiguse tagajärjel saadud tervisekahjustuse raviks (vt TuMS § 13 lg 3 p 10, see kulu on maksuvaba sõltumata sellest, kas inimesel on puue v töövõime langus).

TuMS tekst: https://www.riigiteataja.ee/akt/119112010007?leiaKehtiv#para48