iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 3031

Küsimus

1.Kui omavalitus omab allasutust, kes müüb kütet ainult omavalitsuse teistele allasutustele kas peab võtma kütte müüva allasutuse käibemaksukohutuseks
2.Kui omavalitus omab katlamaja, müüb kütet nii omavalitsuse allasutustele kui ka kortermajadele(ei kuulu omavalitusele) kuidas toimida käibemaksuga, kas peab võtma käibemaksukohuslaeks kortermajadele müüdava kütte osas või kokku(omavalitsuse allasutustele ja kortermajadele).

Vastus - 22.08.2019

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Jah, omavalitsusüksuse asutusel on maksuõigussuhetes eriõigusvõime, teda käsitatakse maksumaksjana ning maksuõigussuhetes kohaldatakse asutusele juriidilistele isikutele sätestatut (vt maksukorralduse seaduse § 6 lg-d 2 ja 7).

Käibemaksuseaduse § 3 lg 1 loeb omavalitsuse asutuse käibemaksukohustuslaseks ning kui ta tegeleb ettevõtlusega, siis järelikult maksustatakse tema poolt kaupade võõrandamist ja teenuste osutamist.

KMS § 2 lg 2 viimane lause täpsustab ettevõtluse mõistet: „Riigi-, valla- ja linnaasutuse ning avalik-õigusliku juriidilise isiku tegevust käsitatakse ettevõtlusena üksnes siis, kui see tegevus kujutab endast nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ I lisas sätestatud majandustegevust või selliseid käesoleva seaduse § 1 lõikes 1 loetletud tehinguid ja toiminguid, mida saavad teha ka teised maksukohustuslased ning mille maksustamata jätmine mõjutab oluliselt konkurentsi.“

Kütuse müük on tavaline kauba müük, millega saavad tegeleda ka teised maksukohustuslased ning mille maksustamata jätmine mõjutaks konkurentsi.

Katlamaja pakub ilmselt soojusenergia teenust, mida KMS § 2 lg 2 p 1 loeb kaubaks ning mis on samuti selline tegevus, millega saavad ka muud isikud tegeleda.

Seega, mõlemal juhul tuleks isik käibemaksukohustuslasena registreerida peale registreerimiskünnise (vt KMS § 19 lg 1) ületamist (või vabatahtlikult enne seda). Müügil ei eristata seda, kellele see suunatud on, nii omavalitsusele kui eraõiguslikele isikutele teostatav käive maksustatakse ühtviisi. Samuti on käibemaksukohustuslasel ju õigus sisendkäibemaksu mahaarvamiseks.

Vt selle teema kohta põhjalikult Riigikohtu praktikat asjas 3-3-1-72-12: https://www.riigikohus.ee/lahendid?asjaNr=3-3-1-72-12