iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 3029

Küsimus

1. Ettevõte on ostnud Tallinna Vee aktsiaid ja saab nüüd dividende. Pangaväljavõttel selgituses dividendi summa ja tulumaks 0. Kas ettevõte peab selle saadud dividendi kuidagi deklareerima ja tulumaksu ise tasuma? Hetkel ettevõttest seda edasi välja ei makstud.
2. Ettevõte on ostnud Norra ettevõtte aktsiaid ja saab nüüd dividende, kus on pangaväljavõttel kirjas ka kinnipeetud tulumaksu summa, mis on ka 20%. Kuidas seda dividendi deklareerida ja kas seda tulumaksu summat saab maha arvata ettevõttest dividendide väljamaksmisel?

Vastus - 31.07.2019

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

1. Dividendi saamisel ise tulumaksu tasuma ei pea. Eesti maksusüsteemi puhul tekib maksukohustus dividende jaotaval äriühingul (tegemist ei ole saaja maksustatava tuluga), seepärast ongi pangaväljavõttel selgitus "tulumaks 0". Saadud dividendid deklareeritakse TSD Lisa 7 II osas juhul kui nende arvel on võimalik teha maksuvabasid dividendi väljamakseid (st kui osalus on vähemalt 10%). Kui osalus on väiksem, siis dividendi edasijaotamisel maksuvabastust ei ole ja sellise dividendi saamist ei pea deklareerima. Vt tulumaksuseaduse § 50 lg 1.1 (https://www.riigiteataja.ee/akt/107122016007?leiaKehtiv#para50).

Kui osaluse määr on vähemalt 10%, siis tuleb dividendi saamise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks esitatavas TSD lisas 7 II osas deklareerida saadud dividendid ja osaluse suurus. Vt juhendit: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1191/0201/7002/18TSD7.pdf

2. Vt vastust 1. Täiendavalt märgime, et välismaalt saadud dividendide puhul, kui maksuvabastuse saamiseks esitatud tingimused (10% osaluse nõue) ei ole täidetud, siis saab maksuvabastuse asemel rakendada tulumaksu mahaarvamist (tasaarvestusmeetod). Maha saab arvata ainult välismaal kinni peetud tulumaksu (withholding tax), mitte äriühingu kasumilt makstaud tulumaksu (corporate tax). Tasaarvestusmeetodit selgitab TuMS § 54 lg 5 (https://www.riigiteataja.ee/akt/107122016007?leiaKehtiv#para54). Välismaal kinni peetud tulumaksu arvestus tehakse vormi TSD Lisa 7 osas Ib ning deklareeritakse sel kuul, mil see välismaal kinni peeti või tasuti.

Arvestage ka seda, et Eesti ja Norra vahel on sõlmitud topeltmaksustamise vältimise leping (https://www.riigiteataja.ee/akt/13150292), mille Artikkel 10 käsitleb dividende ja näeb ette, et kinnipeetav tulumaks ei tohi olla rohkem kui 15%. See tähendab, et teil oleks tulnud Norra ettevõttele enne dividendi saamist esitada oma residentsustõend ja siis ei oleks nad pidanud kinni üle 15% tulumaksu. Eesti TSD Lisal 7 saate arvesse võtta ainult selle osa tulumaksust, mille tasumine oli seaduse või välislepingu alusel kohustuslik (st 15, mitte 20%, vt TuMS § 54 lg 5 teine lause). Nüüd peaksite proovima vahe (20-15) Norra maksuametist tagasi saada.