iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 3005

Küsimus

Ettevõttel oli perioodil august-november maksuvaba käive. Kasutasime proportsionaalset meetodit. Kuna uuel aastal maksuvaba käivet enam ei ole, kas oleme kohustatud ka 2019. a arvestama aastalõpu seisuga leitud proportsiooni üldkulu arvetelt või seda kohustust pole, sest maksuvaba käivet enam ei esine?

Vastus - 17.12.2018

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui maksuvaba käive langeb ära juba 2018. aasta lõpus, siis see tähendab, et 2019. aastal on kogu käibe ja maksustatava käibe suhe 1:1. Kuna aga seni on kasutuses olnud proportsionaalne sisendkäibemaksu mahaarvamine (mida täpsemalt reguleerivad KMS § 32, 33), siis seda proportsiooni 2019. aasta sees saab muuta vaid maksuameti loal. Nii selgitab KMS § 32 lõige 3:

Sisendkäibemaksu osalise mahaarvamise korral on maksukohustuslasel lubatud tema põhjendatud taotluse alusel maksuhaldurilt saadud kirjalikul loal muuta kalendriaasta kestel käesoleva seaduse § 33 lõikes 2 käsitletud maksustatava käibe ja kogu käibe suhet juhul, kui jooksva kalendriaasta maksustatava käibe ja kogu käibe tegelik suhe sellest oluliselt erineb. (vt kehtivat teksti siit https://www.riigiteataja.ee/akt/125102012017?leiaKehtiv#para32)

Rahandusministeeriumi KMS selgituses on selle lõike kohta märgitud, et kui maksukohustuslase ettevõtluse iseloom muutub aasta kestel oluliselt ning sellel on otsene oluline mõju rakendatavale sisendkäibemaksu mahaarvamise proportsioonile (näiteks maksukohustuslane lõpetab maksuvaba käibena käsitatava ettevõtluse), siis on võimalik maksuhaldurilt saadud loa alusel rakendatavat proportsiooni ka aasta kestel muuta.

Vt KMS kommentaari ministeeriumi kodulehel