iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 3000

Küsimus

Tere!

Küsimus järgmine:

Ettevõte maksab 2019 aastal dividende 30000 eurot järgmiselt:
- 10000 eur äriühingule välismaal
- 10000 eur eraisikule Eestis
- 10000 eur äriühingule Eestis (omab ettevõttest 33,33%), kes maksab selle edasi eraisikule.

Kuidas toimub dividendide maksustamine ja deklareerimine 2019 aastal, kui ...
1. 2018 aastal dividende makstud ei ole?
2. 2018 aastal maksti dividende 15000 eur samadele osanikele sama proportsiooni alusel?

Vastus - 29.11.2018

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

1. Dividendide maksustamisel ja deklareerimisel mingeid erisusi ei ole. Jätkub vanaviisi. See tähendab, et maksukohustus dividendide jaotamisel tekib sellel äriühingul, kes dividende jaotab (tulumaksuseaduse § 50 lg 1). Tulumaksust vabastus saaks kõne alla tulla kui dividendi maksev ettevõte oleks need omakorda saanud dividendina äriühingult, milles tal on vähemalt 10% osalus.

2. 2019. aastal jaotatavatelt dividendidelt tuleb tulumaksu maksta järgmiselt:

– 25 000 euro osas: harilikult – täpselt samade põhimõtete alusel nagu 1. vastuse puhul.

– 5 000 euro osas (st 1/3 2018. a dividendide summast): tuleb dividend maksustada 14% dividendi tulumaksuga (vt TuMS § 4 lg 5, kui päris täpne olla, siis jagatakse maksustatav summa enne maksumääraga korrutamist arvuga 0,86) ja füüsilisele isikule tehtavalt dividendi väljamakselt peetakse omakorda 1/3 osalt (5 000 : 3 = 1 666,666 eurot) 7% tulumaksu kinni (vt TuMS § 4 lg 4: https://www.riigiteataja.ee/akt/129062018049?leiaKehtiv#para4). See tähendab, et eraisik saab oma kontole (st netodividendina) väiksema summa kui teised dividendisaajad (äriühingud).

Selline maksustamine tuleb TuMS rakendussättest (§ 61 lg 53), mis näeb üleminekusättena ette kolme-aastase perioodi: https://www.riigiteataja.ee/akt/119112010007?leiaKehtiv#para61. Üldsättena reguleerib nn küpsete dividendide maksusoodustust TuMS § 50.1 (https://www.riigiteataja.ee/akt/119112010007?leiaKehtiv#para50b1).