iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2965

Küsimus

1.Emafirma kuulub 33% äriühingule ja 67% eraisikule. Emafirmal on tütarfirma. Tütarfirma maksab dividende emafirmale. Kui nüüd emafirma maksab dividendid välja oma omanikele (st 33% äriühingule ja 67% eraisikule samas summas), siis emafirma tasandil tulumaksustamist enam ei toimu ja samuti ei toimu tulumaksustamist juhul kui nüüd emafirma 33% äriühingust omanik maksab omakorda oma eraisikust omanikele dividende välja?
Tütarfirma tasandil on tulumaksukohustus ikkagi 20/80?
2. Kui eraisikust omanik müüb oma osalusel äriühingule ja osa hind on võrdne osa nimiväärtusega, siis siin ju eraisikul tulumaksukohustust ei tekk?

Vastus - 26.03.2018

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

1) Jah. TuMS § 50 lg 1 näeb ette üldise maksukohustuse nn esmasel dividendi maksmisel (tütar maksab emale dividende, maksukohustus 20/80 netodividendist). Dividendi saaja deklareerib selle dividendi saamise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks esitatavas TSD lisas 7 osas II (saadud dividendid ja osaluse suurus), vt siit: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1191/0201/7002/18TSD7.pdf#

See annab emaettevõtjale õiguse saadud dividend maksuvabalt edasi maksta, kui osaluse suurus on vähemalt 10%. Väiksema osaluse puhul toimub topeltmaksustamine, v.a kui dividendi saadakse välisriigist, kuid hetkel ei ole see küsimuseks.

Emaettevõtja poolt edasimakstav dividend maksustatakse ning deklareeritakse väljamakse tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäeval TSD lisas 7. Kui on väljamakseid, mida saab teha maksuvabalt (kood 7280), siis täidetakse 7290. Te saate TSD lisa 7 täitmise juhiseid lugeda siit: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1191/0201/7002/18TSD7.pdf#

Dvidendi saanud äriühing talitab sarnaselt – kuna tema osalus oli 33%, siis saab ta samuti selle dividendi maksuvabalt edasi maksta (oluline, et maksuvabastuse õiguse andnud dividendid oleksid saamise järgselt ka deklareeritud).

2) Kui füüsiline isik enda osaluse võõrandab, siis ei teki maksukohustust ainult siis, kui ta kasu ei saa (osaluse soetamismaksumuse ja müügi vahe miinus müügi kulud ei tekita kasu, vaid jääb tasa või tekib kahju).

Kui toimub oma osa tagasiostmine (emaettevõtja ostab oma osa tagasi – see ei ole praegusel juhul muidugi võimalik, et oma osa omandamise maksimaalne määr on 1/3 osakapitalist, vt äriseadustiku § 162 lg 2), siis siin tuleks hinnata maksukohustusi kahel tasandil.

Esiteks äriühing – oma osa omandamisel ei teki maksukohustust, kui väljamakse ei ületa sissemakset (vt tulumaksuseaduse § 50 lg 2), kusjuures kui teised osanikud on nõus, siis võib siin osanike võrdsest kohtlemisest kõrvale kalduda ja vaadelda kõiki sissemakseid osakapitali summaarselt. Kui osanikud sellega nõus ei ole, siis vaadeldakse konkreetse osa eest tasutud sissemakset.

Teiseks füüsiline isik – tema peab vaatama, kas osalusel tagasimüümisel tekkis kasu, vt tulumaksuseaduse § 15 lg 2. Kui tekkis kasu, siis selle deklareerib ta füüsilise isiku tuludeklaratsioonis isegi kui TuMS § 50 lg 2 äriühingu tasandil maksukohustust ei tekita.

Nimiväärtus ei anna alati õiget vastust, sest osalus võib olla omandatud teiselt isikult kallimalt või odavamalt ning asutamisel võib olla tasutud ülekurss. Asjaolusid tuleb kontrollida.