iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2963

Küsimus

Ettevõte üürib Tallinnas äripinda, mille juurde kuulub ka parkimiskoht. Parkimiskoht on arvel eraldi kajastatud. Kuidas toimida parkimiskoha käibemaksuga? Seda parkimiskohta kasutavad peamiselt kliendid, et saaks meie ettevõttes käia ja juhatuse liikmed. Juhatuse liikmed kasutavad 1x nädalas kui teisest linnast kohale sõidavad. Kas parkimiskulult ei tohiks siis üldse käibemaksui maha arvata? Või saab 50% - kuigi alust ju ei oleks, sest ettevõttele ju ühtegi sõiduautot ei kuulu või võib 100%?

Vastus - 21.02.2018

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Sõiduautodega seotud sisendkäibemaksu mahaarvamise piirang kehtivas käibemaksuseaduses (§ 30 lg 3) ütleb järgmist:
Ettevõtluses kasutatava sõiduauto soetamisel või kasutuslepingu alusel kasutamisel ning sellise sõiduauto tarbeks kaupade soetamisel ja teenuste saamisel arvatakse arvestatud käibemaksust maha 50 protsenti sisendkäibemaksust.

Teie kirjeldatud juhtum ei mahu selle piirangu alla. Parkimiskulude puhul lähtutakse sisendkäibemaksu mahaarvamisel üldjuhul sellest, millise tegevusega seoses sõidukeid pargiti. Kuna küsimuses mainitud parkimiskoht on vajalik eelkõige klientidele parkimiseks, siis ei ole sisendkäibemaksu mahaarvamisel piirangut. See, et ettevõttel endal autod puuduvad, ei tähenda, et parkimiskoha kulu sisendkäibemaksu ei saa maha arvata. Käibedeklaratsioonil tuleb parkimiskoha sisendkäibemaks näidata üksnes real 5 (st, ei deklareerita ridadel 5.3 ja 5.4).

Vt kehtivat seaduse teksti siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/125102012017?leiaKehtiv#para30

Parkimist puudutava kohta vt siit: http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=2695

Vt NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega lubatakse Eesti Vabariigil kehtestada meede, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artikli 26 lõike 1 punktist a ning artiklitest 168 ja 168a (2014/797/EL): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0797&from=ET