iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2955

Küsimus

Tere,

TMS 3. peatükk
RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULU MAKSUSTAMINE
§ 18. Dividendid ja muu tulu osalusest
(1.3) Tulumaksuga maksustatakse kõik dividendid ja muud kasumieraldised, mis residendist füüsiline isik saab residendist äriühingult rahalises või mitterahalises vormis, kui need on § 50.1 alusel maksustatavad dividendi maksva äriühingu tasemel või dividendi maksmise aluseks olevat kasumit jaotanud äriühingu tasemel ja kui need ei ole maksustatavad § 50 lõike 1 alusel.
[RT I, 07.07.2017, 3 - jõust. 01.01.2018]

5. peatükk
MITTERESIDENDI TULU MAKSUSTAMINE
§ 29. Maksustamisele kuuluv mitteresidendi tulu
(7.1) Tulumaksuga maksustatakse dividend (§ 18 lõige 2) või muu kasumieraldis, mida mitteresidendist füüsiline isik sai residendist äriühingult, kui see on § 50.1 alusel maksustatav dividendi maksva äriühingu tasemel või dividendi maksmise aluseks olevat kasumit jaotanud äriühingu tasemel ja kui see ei ole maksustatav § 50 lõike 1 alusel.
[RT I, 07.07.2017, 3 - jõust. 01.01.2018]

§ 41. Väljamaksed, millelt peetakse kinni tulumaks
---
7.2) füüsilisele isikule makstud dividendilt või muult kasumieraldiselt, kui see on § 50.1 alusel maksustatav dividendi maksva äriühingu tasemel või dividendi maksmise aluseks olevat kasumit jaotanud äriühingu tasemel ja kui see ei ole maksustatav § 50 lõike 1 alusel (§ 18 lõige 1.3 ja § 29 lõige 7.1);
[RT I, 07.07.2017, 3 - jõust. 01.01.2018]

KÜSIMUS:

Kas see tähendab, et kui 2018 aastal Eesti residendist äriühing maksab välja dividendi oma füüsilisest iskust osanikule/aktsionärile (residendile või mitteresidendile) ja väljamakstav dividend ei ole maksustatav § 50 lõike 1 alusel äriühingu tasemel (n.n. vabastusmeetodi alusel), siis nüüd peab ta kinni pidama väljamaksvalt dividendilt tulumaksu 7%?

Vastus - 11.01.2018

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Ei, see ei tähenda seda. 7% kinnipeetava tulumaksu kohustus rakendub ainult niinimetatud küpsetele dividendidele (e regulaarselt jaotatavatele dividendidele, praktikas saab esimest korda rakendada alles alates 2019. aastal), mida on äriühingu tasemel maksustatud 14-protsendise (14/86) tulumaksuga.

TuMS § 18 lg 1.3 (ja § 29 lg 7.1) viitabki sellele, et füüsilise isiku tasandil maksustatavaks dividendiks muutub see dividend, mida äriühingu tasemel on madalama maksumääraga maksustatud. Regulaarselt makstavale dividendile kehtib 2018. aastast alates soodsam maksumäär (14/86). See tähendab, et esimest korda avaneb 2019. aastal võimalus sellisel viisil maksustada 1/3 2018. aasta dividendidest. Selline põhimõte on sätestatud tulumaksuseaduse rakendussätetes, vt § 61 lg 53: https://www.riigiteataja.ee/akt/117122015023?leiaKehtiv#para61

Kui äriühing jaotab 2018. aastal dividendi oma füüsilisest isikust aktsionärile või osanikule, toimub maksustamine nii nagu möödunud aastalgi. See dividend ei kuulu füüsilise isiku maksustatava tulu hulka. Seda põhimõtet selgitab ka TuMS § 12 lg 2, mille kohaselt füüsilise isiku maksustatava tulu hulka ei kuulu §-de 48–53 alusel maksustatavad erisoodustused, kingitused ja annetused, dividendid või muud kasumieraldised, välja arvatud § 50.1 alusel maksustatavad dividendid ja kasumieraldised (https://www.riigiteataja.ee/akt/117122015023?leiaKehtiv#para12).

Need sätted küll jõustusid 01.01.2018, aga ei rakendu sellepärast, et üleminekusätte tõttu ei ole lihtsalt 2018. aastal veel võimalik 14% määra rakendada.