iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2907

Küsimus

Kas alates 01.01.2018 või hüvitada 100.-/kvartalis või 400.-/aastas töötaja tervisespordi kulusid? Kas seda võib kõigile töötajatele või ainult neile, kes kasutab meie ettevõttes tulumaksuvabastust? Kas tööandja võib kanda gripivaktsiini kulud või see on erisoodustus?

Vastus - 08.09.2017

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Jah, alates 2018. aasta jaanuarist saab tööandja maksuvabalt kanda töötaja tervise edendamise kulusid 100 euro ulatuses igas kvartalis. Kui ühes kvartalis ei ole 100 euro ulatuses kulutusi tehtud, siis ülejääk järgmisse kvartalisse edasi ei kandu. Võimalus maksta kinni tervisekulusid laieneb kõigile töötajatele tulumaksuseaduse erisoodustuse paragrahvi tähenduses (vt tulumaksuseaduse § 48 lg 3). See, kas töötaja on teinud tööandjale maksuvaba tulu avalduse (st kasutab tulumaksuvabastust, TuMS § 42 järgi), ei ole oluline. Erisoodustuse kontekstis on töötaja mõiste üldse laiem, hõlmates ka nt juhatuse liikmeid ja võlaõigusliku lepingu alusel teenuseid osutavaid isikuid.

TuMS § 48 lg 5.5 tervise edendamise kulutuste nimekiri on üsna avar, see sisaldab järgmisi kulutusi:
1) avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasu;
2) sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutusi;
3) tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavaid kulutusi;
4) kulutusi tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud või vastavat kutsetunnistust omava taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenustele;
5) ravikindlustuslepingu kindlustusmakset. (vt teksti: https://www.riigiteataja.ee/akt/107072017022#para48)

Gripivaktsiini selles loetelus ei ole, aga meie hinnangul saab see kulutus olla ikkagi erisoodustusest vabastatud nt juhul kui töötaja puutub tööalaselt kokku klientidega. Sellisel juhul on aluseks tulumaksuseaduse § 32, mis määratleb ettevõtlusega seotud kulutused. TuMS § 32 lg 2 kohaselt on kulu seotud tööandja ettevõtlusega kui see on tehtud maksustamisele kuuluva ettevõtlustulu saamise eesmärgil või on vajalik või kohane sellise ettevõtluse säilitamiseks või arendamiseks ning kulu seos ettevõtlusega on selgelt põhjendatud, samuti kui see tuleneb töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 13 lõikest 1. TTOS § 13 lg 1 p 6.1 ütleb, et tööandja on kohustatud muuhulgas rakendama abinõusid töötaja tervisekahjustuse vältimiseks. Vaktsineerimine on tänapäeval laialt levinud teaduspõhine viis tervisekahjude ärahoidmiseks ja tööandja seisukohalt on järelikult igati loogiline, et oma töös teiste inimestega sagedasti kokku puutuv töötaja saab gripivaktsiini tööandja kulul.