iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2764

Küsimus

Kui FIE sai 2014 aastal PRIAst poollooduslike koosluse hooldamise toetust, mille eesmärk on säilitada Natura 2000 aladel asuvaid traditsioonilisi maastikke ja bioloogilist mitmekesisust ning alal hoida kultuuripärandit, ei kuulunud see maksustamisele ettevõtlustuluna ega ka füüsilise isiku tuluna (Looduskaitseseaduse paragrahv 17 lg 10).

Kuidas on lood poollooduslike koosluse hooldamise toetusega 2015 aastal, kui kõik toetused maksustatakse alates 01.01.15 väljamaksmisel tulumaksuga. Toetus on taotletud ja saadud FIE-na ning tulumaks ei ole kinni peetud. Kas nüüd tuleb saadud toetust kajastada ettevõtlustuludes?

FIE-na on veel saadud Loodushoiutoetust Keskkonnaametist ja Natura 2000 toetus erametsamaale. Neilt ei ole samuti tulumaksu kinni peetud ja kas ka need kuuluvad maksustamisele ettevõtlustuludes.

Vastus - 10.03.2016

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Sellele küsimusele annab vastuse tulumaksuseaduse (TuMS) ja looduskaitseseaduse (LKS) koos tõlgendamine.

LKS § 17 lg 10 ütleb, et /../ püsielupaiga poollooduslike koosluste säilitamiseks vajaliku töö tegemist ei loeta majandustegevuseks ega ettevõtluseks.

2015. aastast ei toimunud siiski päris põhimõttelist muudatust toetuste maksustamisel. Suur osa seaduse alusel makstavaid toetusi on jätkuvalt tulumaksust vabastatud (TuMS § 19 lg 3 p 3). Maksustatavaks muutusid Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel makstavad toetused (TuMS § 19 lg 4 p 3): põllumajandustootjate otsetoetused, täiendavad otsetoetused, üleminekutoetused ja Eesti maaelu arengukava alusel antavad toetused.

Muud ettevõtlusega seotud ja maksustatavad toetused on nt põllumajandustoetused, avaliku liiniveo toetused ja muud sarnased ettevõtjale suunatud toetused, mille eesmärk on hüvitada ettevõtluse kulusid (investeeringuid) või vähendada ettevõtja pakutava kauba või teenuse hinda.

Kirjutate, et toetus on taotletud ja saadud FIEna. See tähendab, et ilmselt olete ise pidanud toetust seotuks oma ettevõtlusega. Sel juhul tuleks see tuludeklaratsiooni E vormil deklareerida.

Kui aga taotlemisel on toimunud eksitus (ka LKS viitab, et koosluste säilitamiseks vajalike tööde tegemine ei ole ettevõtlus), on see tulumaksust vabastatud (TuMS § 19 lg 3 p 3 järgi), mis sellest, et toetust on taotletud FIEna. Sel juhul peate tuludeklaratsioonist välja jätma nii saadud toetuse kui ka selle toetuse eest tehtud kulud.

Muud toetused, kui need ei vasta LKS § 17 lg 10 mõistele, lähevad ettevõtlustulu hulka ja nendega seotud kulud saab samuti arvesse võtta. Ka maksuameti kodulehel on üleval teave, mis selgitab PRIA toetuste maksustamist ja deklareerimist. Seal on selgitatud, et pindalapõhiste toetuste puhul saab maksustamisel lähtuda sellest, kas maatükk, millele toetust taotletakse on ettevõtluses kasutuses.

MTA materjal:
http://www.emta.ee/et/ariklient/registreerimine-ettevotlus/fuusilisest-isikust-ettevotjale/pria-toetuste-deklareerimine-ja

Tulumaksuseaduse tekst:
https://www.riigiteataja.ee/akt/119112010007?leiaKehtiv#para19