iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2707

Küsimus

Juriidiline isik A võib teise juriidilise isiku B töötajate välislähetusega seoses lähetuskulud kinni maksta, kui need on tehtud isiku A ettevõtlusega seoses. Päevaraha jur.isik A ei maksa, kuid A maksab kinni töötajate toitlustamise lähetuses viibimise ajal. Kas toitlustamisele kuuluvad kulud võib sel juhul arvestada lähetuskulude alla ja need ei kuulu maksustamisele?

Vastus - 02.06.2015

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kolmanda isikuna võib lähetuskulud kinni maksta sisuliselt samas korras nagu tegelik tööandja, kuid erinevus on piirmäärasid ületava osa maksustamisel. Kui tööandja puhul (praegusel juhul B) oleks tegemist erisoodustusega, siis kolmanda isiku puhul maksustatakse see vaid tulumaksuga (vt töölähetuse määruse § 9 lg 2: https://www.riigiteataja.ee/akt/121122011010?leiaKehtiv).

Töölähetuse määruse § 4 lg 4: „Tööandja võib välislähetuse päevaraha määra vähendada kuni 70 protsenti, kui lähetuskohas viibimise ajal tagatakse lähetatule tasuta toitlustamine.“ See säte sisaldab kahte aspekti. Esiteks töösuhte puhul kohustust arvestada piirmääraga (st rohkem kui 70% ei tohi päevaraha vähendada, 30% tuleb seega välja maksta), teiseks annab see tööandjale õiguse päevaraha sel määral vähendada. Kui neid piire järgitakse, siis erisoodustust ei teki.

See säte ei ole aga muude suhete puhul kohustuslik, kuid seda põhimõtet võib siiski järgida. Seega, kui päevaraha (praegu 32 € päevas) piires ja asemel tagatakse kolmanda isiku poolt toitlustamine, siis erisoodustust ei teki. Kui toitlustamise kulud ületavad päevaraha piirmäära päeva kohta, siis deklareerib kolmas isik ületava osa TuMS § 13 lg 3 p 1 alusel maksustatavana, kuid rakendab vaid tulumaksu.

NB! Jälgige kindlasti määruse nõuet tööandjaga infovahetamise osas, vt § 5: „Juhul kui töötajale maksab välislähetuse päevaraha kolmas isik, on tööandja kohustatud päevarahana maksma vähemalt §-s 3 sätestatud alammäära ja kolmanda isiku makstava summa vahe. Töötaja on kohustatud esitama tööandjale kolmanda isiku kinnituse päevaraha maksmise kohta või ise kinnitama selle saamist.“ Töösuhte puhul tuleneb sellest ka tööandja kohustus maksta päevaraha vähemalt miinimumsuuruses, milleks on 22,37 € päevas.