iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 219

Küsimus

Isik on saanud pärandvarana maad. Kas selle maa võõrandamine on tulumaksust vaba. Vastavalt TMS § 15 lg.4 p.1 järgi on vastuvõetud pärandvara tulumaksu vaba. Või on võimalikk leida lisa tõlgendust selle paragrahvi kohta.

Vastus - 27.04.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

TuMS § 15 lg 4 p 1 kohaselt ei maksustata tulumaksuga vastuvõetud pärandvara. Ehk siis kui pärija võtab vastu pärandvara, ei kuulu see tulumaksuga maksustamisele. Pärija jaoks on pärandvara puhul tegemist üldjuhul tuluga, aga Eestis pärandilt tulumaksu maksma ei pea. See säte aga ei laiene pärandvara edasimüügile. Kui pärija saab pärandvarana kinnisasja ning soovib selle võõrandada, rakendub TuMS § 15 lg 1 (ehk siis tuleb maksta tulumaksu) ning eranditena lõikes 5 sätestatu. Ehk siis näiteks pärandina saadakse maja, mida pärandi saaja asub kasutama oma elukohana ning soovib elukoha mingi aja pärast võõrandada, ei kuulu tulumaks maksustamisele. Kui pärand koosneb maast, on kõigi eelduste puhul kohustus tasuda tulumaksu. Sealjuures kogu müügisummalt. Kuna pärandisaaja saab pärandi 0 kroonise soetamismaksumusega, ei saa ka müügihinnast midagi maha arvata (üldjuhul maksustatakse vahe vastavalt TuMS § 36 lg 1 kohaselt).
———————————————————————————
NB! 12.02.2014. a Riigikohtu otsuses haldusasjas nr 3-3-1-97-13 asuti seisukohale, et soetamismaksumus on siiski varaline õigus, mis läheb pärimisel üle pärijale: http://www.nc.ee/?id=11&tekst=222569702

01.01.2015. a jõustuv TuMS § 38 lg 1.1 aga välistab selle uuesti.