iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2039

Küsimus

Müüsin eraisikuna juriidilisele isikule osaühingu osa. Ostja on ostuhinna tasumisega viivitanud ja on tekkinud lepingust tulenev kohustus maksta minule viivist.

Kas viivise minule väljamaksmisel on ostjal õigus kinni pidada tulumaks (lähtun TuMS §-st 17)?

Vastus - 29.05.2012

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Jah, ostjal on viivise väljamaksmisel õigus kinni pidada tulumaks, aga mitte TuMS § 17 alusel vaid üldsätte alusel. Saadud intress on maksustatav kui muu tulu ja väljamakse tegija peab tulumaksu kinni TuMS § 41 p 13 järgi. TuMS § 12 lg 1 näeb nimelt ette, et tulumaksuga maksustatakse residendist füüsilise isiku poolt maksustamisperioodil Eestis ja väljaspool Eestit kõikidest tuluallikatest saadud tulu. Edasi järgneb mitteammendav tululiikide loend koos viidetega TuMS §-dele 13-22. Tulumaksuseadus ei sisalda ühtegi sätet, mis näeks ette, et viivis oleks tulumaksust vabastatud. Erandina on tulumaksust vabastatud näiteks otsese varalise kahju tekitamise eest makstav hüvitis (TuMS § 12 lg 3), aga näiteks moraalse kahju hüvitis makstakse tulumaksuga samuti üldsätte alusel.

Sellisel seisukohal on ka Riigikohus. Vaadake 2010. aasta lahendit 3-3-1-45-10, olulisem on öeldud lahendi punktis 11. Lahendi leiate Riigikohtu kodulehelt http://www.riigikohus.ee numbri järgi.