iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2013

Küsimus

Minu küsimus puudutab sotsiaalmaksu arvestamist, kui tasu on alla sotsiaalmaksu alammäära. Töötaja graafik märtsis 2012 on järgmine: Töötab 2 tööpäeva 1-2 märts, seejärel puhkab 17 kalendripäeva 5-21. märts, võtab 3 tööpäeva tasustatavat lapsepuhkust välja 22-26 märts, lisaks palgata puhkus poolte kokkuleppel 27-31 märts. Tasu jääb alla sotsiaalmaksu alammäära. Tasu makstakse töötaja soovil välja aprillis. Kas sotsiaalmaksu võib maksta arvestatud tasult, või peab maksma alammäära järgi või tuleb üldse arvestada proportsiooni? Kui tuleb arvestada proportsiooni, kuidas leida proportsiooni aluseks olev päevade arv?

Vastus - 27.03.2012

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui tegemist on töötajaga, kes kasvatab vanema või eestkostjana alla kolmeaastast last või kolme või enamat alla 19-aastast last, siis makstakse igal juhul sotsiaalmaksu tegelikult väljamakselt (SMS § 2 lg 4 p 3). Kui viidatud erand või mõni muu erand ei kohaldu, siis tuleks tõesti leida proportsioon (SMS § 2 lg 3).

SMS § 2 lg 3 p 1 kohaselt makstakse sotsiaalmaksu töötajale või teenistujale kuu eest makstud tasult, kuid mitte vähem kui käesoleva seaduse §-s 2.1 nimetatud kuumääralt proportsionaalselt sellel kuul töötatud ajaga, töötaja puhul, kes on töölepingu seaduse §-s 19 nimetatud alusel keeldunud töö tegemisest, välja arvatud poolte kokkuleppel antava tasustamata puhkuse korral. TLS § 19 sätestab juhud, mil töötajal on õigus töö tegemisest keelduda, punkt 1 annab aluse, kui töötaja puhkab ning punkt 2, annab aluse ajutise töövõimetuse puhuks.

Rakendamise korra leiate siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/989669?leiaKehtiv

Rakendamise korra § 7 lg 2 kohaselt: Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud töötatud aja proportsioon arvestatakse «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõike 3 punktides 1 ja 2 nimetatud töövabastusele sellel kuul eelnenud ja järgnenud kalendripäevade summa jagamisel 30-ga või sama lõike punktis 3 nimetatud juhul sellel kuul tööle asumisele järgnenud või töölt lahkumisele eelnenud kalendripäevade arvu jagamisel 30-ga.

Kuumäär on 2012. a 278,02 eurot. Töövabastusele eelnenud ja järgnenud päevad (sh palgata puhkus, mille puhul erand ei rakendu) olid 1.-2. märts ning 27.-31. märts ehk 7 päeva, siis proportsioon on 7/30, mis tähendab, et selle kuu eest peab sotsiaalmaksu tasuma vähemalt 64,87 eurolt (st 21,41 eurot).

Tasu maksmise päeva kindlaksmääramise kohta leiate selgituse rakendamise korra §-dest 2-5.