iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 1861

Küsimus

Seisuga 01.02.2010 sain avalikust teenistusest vabastuse koondamise tõttu. Enne koondamist omasin ühe ja sama tööandja juures teenistusstaazi 145 kuud.
Kehtiva seaduse kohaselt sõltub Töötukassa poolt arvestatav töötuskindlustushüvitise määramise periood sellest, kui mitme kuu jooksul tööandja on töötaja töötasult enne koondamist töötuskindlustusmakseid sooritanud. Seaduses on kirjas, et kui töötuskindlustusmakseid on tehtud 111 kuud või enam, määratakse Töötukassa hüvitise saamise perioodiks 360 kalendrpäevaks.
Seaduesätte kohaselt ettenähtud 360 kalendripäeva asemel määrati mulle Töötukassa poolt hüvitise saamise perioodiks 270 kalendripäevaks, mida põhjendati selgitusega, et perioodi arvestamist alustati alates 2002 aastast ehk sellest ajast, millal hakati arvestama töötushüvitist.
Kas kehtiva seadusesätte sõnastus 360 kalendripäeva määramise võimaldamise kohta on juriidiliselt korrektselt sõnastatud, kui seda polegi reaalselt võimalik käesoleval ajal ellu rakendada?

Vastus - 16.03.2011

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Töötuskindlustuse makseid ja hüvitisi reguleerib töötuskindlustuse seadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/121122010018). Nimetatud seaduse § 8 lg 1 p 3 kohaselt on teil õigus saada töötuskindlustuse hüvitist 360 kalendripäeva. § 52 lg 61 kohaselt käesoleva seaduse alusel töötuskindlustushüvitise määramisel võetakse arvesse kindlustusstaaž, mille hüvitise taotleja on omandanud käesoleva seaduse või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või Šveitsi Konföderatsiooni õigusaktide alusel pärast 2002. aasta 1. jaanuari.
Seega on töötukassal tõepoolest arvestuslikuks aluseks see töötamise periood, mis algas 01.01.2002. Töötuskindlustus toimib kindlustuspõhimõttel, mis tähendab et hüvitise suurus sõltub makstud kindlustusmaksetest.