Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Maksuküsimus: 180

Küsimus

Veebruari Maksumaksjas on kirjas,et FIE-d, kes on kahjumit edasi kandnud, peavad arvestama aegumisperioodi alguseks kahjumi deklareerimise aega. Kas see tähendab,et kui deklareerisin kahjumit aasta 1997 kohta, siis see ei ole ikka veel aegunud ja seda võidakse siiani MA poolt kontrollida? Ma ei pea ju lõpmatuseni neid dokumente alles hoidma?

Vastus - 24.03.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tõepoolest, kui olete FIE-na kahjumit edasi kandnud, siis algab aegumistähtaeg kulgema sellest hetkest, millest alates esmakordselt kahjumit edasi kantakse. Kui kulud või kahju on deklareeritud valesti, siis mõjutab see viga mõne hilisema aasta tulumaksukohustust, kui maksumaksjal olid tekkinud tulud, millest ta arvas maha edasikantud kulud või kahju.

Riigikohtu halduskolleegium on oma 03.11.2004 otsuses nr 3-3-1-40-04 seisukohal, et aegumistähtaega tuleb arvutada lähtuvalt selle maksudeklaratsiooni esitamise tähtpäevast, millal maksumaksja esmakordselt deklareeris valeandmeid. Teistsuguse tõlgenduse korral võiks tekkida olukord, kus maksumaksja ei suudaks aastaid või aastakümneid hiljem tehtava maksuotsuse vaidlustamisel tõendada maksu määramise ebaõigsust, sest tal ei pruugi enam olla säilinud asjakohaseid tõendeid. Vt ka Riigikohtu halduskolleegiumi 03.11.2004 lahendit nr 3-3-1-40-04 (http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-40-04).

Teie poolt toodud näite puhul on aga maksusumma määramine aegunud (MKS § 98) ning maksukorralduse seaduse § 58 kohaselt ei tule maksustamise seisukohast tähendust omavaid raamatupidamise algdokumente säilitada kauem kui 7 aastat alates selle majandusaasta lõpust, millal algdokument raamatupidamises kajastati.