iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1686

Küsimus

Eesti ettevõtja rendib Läti ettevõtjalt ehitustööde teostamiseks Eestis masina. Läti ettevõtja esitab arve 0%-iga. Kas Eesti poolel tekib kohustus pidada arvest kinni 10% tulumaksu (tõendi olemasolul 5%)?

Vastus - 21.04.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tulumaksuseaduse § 29 lg 6 p 4 kohaselt maksustatakse tulumaksuga mitteresidendi poolt saadud renditulu ja litsentsitasud (§ 16), kui paragrahvis 16 nimetatud tasu maksja on Eesti riik, kohaliku omavalitsuse üksus, resident või mitteresident oma Eestis asuva püsiva tegevuskoha kaudu või arvel.

Kui mitteresident annab ettevõtluse raames rendile masina, mida Eesti ettevõtja siin kasutab, siis loetakse sellist tasu maksulepingu mõistes litsentsitasuks (tööstuslik või kaubanduslik sisseseade) ning maksulepingu art 12 lg 2 p a (vt https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=219093) kohaselt võib Eestis tulumaksu kinni pidada kuni 5%. Tulumaksuseaduse § 43 lg 2 kohustab järgima maksulepingut, st pidama kinni 5% tulumaksu eeldusel, et MTA-le esitatakse ka tulu saajat ja tema residentsust tõendav dokument.

Kui tõendit ei esitata, siis on maksumäär 10% (TuMS § 43 lg 1 p 2). Kui mitteresident esitab MTA-le hiljem asjakohased dokumendid, siis tekib tagastusnõue ning enammakstud maksu saab tagasi taotleda (tagastusnõude kohta vt maksukorralduse seaduse § 33).

Residentsuse tõendamise kohta vt siit: http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=926316