iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 163

Küsimus

Eesti füüsilisest isikust resident, kes oli osa aastast välisriigis (Soomes) tööl sai välisriigis tööloleku ajal oma ettevõtte optsioonide omanikuks (0-rahane soetusväärtus). Isik müüs optsioonid olles välisriigi juriidilise isiku palgal. Võõrandamisel saadud hind ca 300.000 eek. Võõrandamise otsesed kulud ca 1800 eek. Isik tasus välisriigis ka tulumaksu 35 % ca 110.000 eek-

1. Kuidas peab tehingud kajastama Eesti tuludeklaratsioonis: Tulud / Välismaalt saadud tulu / 8.2. Väärtpaberite võõrandamine /
2. Kas Eesti seaduste järgi on saadud tulu 300.000 eek - 110.000 eek - 1.800 eek, millelt tuleb tasuda veel Eesti tulumaks
või loetakse tuluks 300.000-1.800 eek, millelt tasutakse Eesti tulumaks
või loetakse tulumaks juba tasutud Soomes (110.000 eek) ja Eestis täiendavat makset ei tule maksta ???

Vastus - 15.03.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Optsioonide kui tuletisväärtpaberite võõrandamisest saadav kasu maksustatakse üldistel alustel nagu kasu vara võõrandamisest ikka (TuMS § 15 lg 1). Kasu on müüdud vara soetamismaksumuse ja müügihinna vahe. Maksumaksjal on õigus kasust maha arvata või kahjule juurde liita vara müügi või vahetamisega otseselt seotud dokumentaalselt tõendatud kulud (TuMS § 37 lg 1). Soetamismaksumus on kõik maksumaksja poolt vara omandamiseks ning selle parendamiseks ja täiendamiseks tehtud dokumentaalselt tõendatud kulud, sealhulgas makstud komisjonitasud ja lõivud (TuMS § 38 lg 1).
Kui soetamismaksumus oli 0 (maksumaksja kulusid ei teinud), siis maksustatakse kogu saadud kasu (miinus müügiga seotud kulud: 1800 EEK). Seega, 300 000 miinus 1800 korrutatakse läbi maksumääraga.
Kuna välisriigis on tulumaks vastavalt välisriigi seadustele makstud, siis kohalduvad tulumaksuseaduse sätted, mille eesmärgiks on topeltmaksustamise vältimine (TuMS § 45).
TuMS § 45 lg 1 näeb ette, et kui residendist maksumaksja on saanud maksustamisperioodil tulu välismaalt, liidetakse kõik välisriikides saadud tulud isiku maksustatavale tulule ning tasumisele kuuluvast tulumaksust arvatakse maha nimetatud tuludelt välismaal tasutud või kinnipeetud tulumaks vastavalt lõigetes 2-6 toodud tingimustele.
Kui välisriigis saadud tulult käesoleva seaduse järgi arvutatud tulumaks on suurem välisriigis tasutud tulumaksust, on maksumaksja kohustatud Eestis tulumaksuna tasuma välisriigi tulumaksu ja Eesti tulumaksu vahe (TuMS § 45 lg 2).
Välisriigis tasutud või kinnipeetud tulumaksu on lubatud Eestis tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata ainult juhul, kui maksumaksja esitab välisriigi maksuhalduri või maksu kinnipidaja õiendi tulumaksu või muu tulumaksuga samaväärse maksu tasumise kohta (TuMS § 45 lg 5).
Seega, kuna Soomes rakendatud tulumaksumäär on 35%, Eestis samale tulule rakendatav aga 24% (kui tulu saadi 2005. a), siis Eestis täiendavalt tulumaksu tasuma ei pea. Tagasi ka seda tulumaksuosa ei saa, mis ületab Eestis rakendatava tulumaksuosa (vt TuMs § 45 lg 3). Vajalik on tõend tulumaksu kinnipidamise või tasumise kohta.
Deklareerimine toimub vormil A, tabel 8.2.