iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1170

Küsimus

Millise aja jooksul on maksuamet kohustatud tasuma enammakstud käibmaksu?

Vastus - 15.12.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kuna küsimusest ei selgu täpselt mida enammaksu tagastamise all silmas peetakse, siis antud juhul on võimalik variante kaks – kas tagastustaotluse esitamise tähtaeg, või enammakse tagastamise tähtaeg, kui taotlus tagastuseks on esitatud.

Enammakset kui sellist võib maksumaksja tulenevalt Riigikohtu 05.02.2007 lahendist 3-3-1-89-06 (http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-89-06) tagasi taotleda tähtajatult. Küll aga on ette nähtud tagastamise tähtajad juhuks, kui maksumaksja on esitanud kirjaliku nõude enammakse tagastuseks.

Käibemaksusumma ja ka teiste maksude enammakse tagastamise tähtaeg on üldjuhul 30 päeva tulenevalt MKS § 106, kuid maksuhalduril on KMS § 34 lg 2 alusel seda tagastamise tähtaega pikendada kuni 90 päeva, seda 30 päeva kaupa. Pikendamise aluseks peab olema maksuhalduri kirjalik motiveeritud otsus.