iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1096

Küsimus

Tööandja tasub oma töötaja magistriõppe teenustasu ühe semestri, (õppetöö on otseselt seotud töötaja ametiga). Kuidas on lood maksustamisega? Kas seda kraadiõpet võib käsitleda ka kui tööalast koolitust, või on tegu tingimata tasemekoolitusega?

Vastus - 07.10.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Hetkel on tulumaksuseaduse (TuMS) erisoodustuse paragrahvis erisoodustuste loetelus nimetatud ka tasemekoolituse (nt magistriõpingu) kinnimaksmine. Vt lähemalt TuMS § 48 lg 4 p 10. Seega ei lähtu kehtiv seadus maksustamisel mitte koolituse sisust vaid vormist.

Söakamatel ettevõtjatel on siiski hea teada, et 2000. aasta lõpust pärineb Riigikohtu lahend 3-3-1-44-00, mis ütleb, et koolituse kulusse kandmisel ei ole maksustamisel määrav koolituse liik vaid ikka sisu. Kohus märgibki oma lahendis, et see, kas tasemekoolituse saab lugeda ettevõtlusega seotud kuluks, sõltub tasemekoolituse sisust. Ettevõtja peab ise olema võimeline hindama (ja ka maksuhaldurile vajadusel põhjendama), kas ja mil määral koolitus on seotud tema ettevõtlusega.

Riigikohtu lahendit kasutades tuleks tulumaksuseadust selliselt tõlgendada, et üksiku aine omandamist (mitte kogu semestri läbimist paljudes ainetes) saab tulumaksuseaduse mõistes lugeda tööalaseks täiendõppeks, kui see sisu poolest see on. Seega kogu tasu maksustamine ei ole EML hinnangul õige.

Võimalik, et maksuhaldur ei taha sellist tõlgendust aktsepteerida (nt põhjendusega, et kohtulahend oli antud enne 2000. aastat kehtinud TuMS kohta ning hetkel on erisoodustuse paragrahvis tasemekoolitus sõnaselgelt erisoodustusena nimetatud), siis saab õigluse jalule ilmselt maksuvaidlusega.

Vt lahendit Riigikohtu kodulehelt: http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-44-00