Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

“Vana eurooplase” kombel lodevaks muutuda ei tohi

“Vana eurooplase” kombel lodevaks muutuda ei tohi

Rubriik: Päevaleht

Villu Zirnask kirjutab EPL Ärilehes, et ee­lar­ve­de­fit­siidist ja eelarvepoliitikast.

Muuhulgas märgib ta, et mak­su­de tõst­mi­ne tähendab maail­mas, kus ka­pi­tal saab va­balt liiku­da, ene­se­le jal­ga tu­lis­ta­mist. Mui­du­gi vaa­ta­vad et­tevõtted in­ves­tee­ri­mi­sot­sus­te tegemisel muid­ki näi­ta­jaid pea­le mak­su­de, aga mak­sud on ik­ka­gi olu­li­sed ning ilm­sel­gelt surub üleilm­ne mak­su­kon­ku­rents nen­de mää­ra al­la­poo­le – hil­ju­ti aval­da­tud KPMG uu­ring näi­tas, et vii­ma­se aas­ta jook­sul ei tõste­tud et­tevõte­te tu­lu­mak­su ühes­ki 106-st vaa­del­dud rii­gist. Uu­ring näi­tab, et maail­ma kesk­mi­ne tu­lu­mak­sumäär on aas­taid jär­je­kind­lalt langenud. Seelä­bi kao­ta­tud tu­lu­sid püütak­se kor­va­ta käi­be­mak­su­ga, kuid sel­lel­gi on piir. Ees­ti tee stag­nat­sioo­nist väl­ja on ava­li­ku sek­to­ri pai­su­mi­se kind­la­meel­ne pii­ra­mi­ne. Ku­na sama üle­san­ne sei­sab va­rem või hil­jem ees kõigil Eu­roo­pa rii­ki­del, on see üks koht, kus Ees­ti saaks sam­mu­da in­no­vat­sioo­ni esi­rin­nas – mit­te ko­pee­ri­da va­nast Eu­roo­past pä­rit sur­nud lahen­du­si, vaid ot­si­da vii­se, kui­das pak­ku­da vä­he­ma ra­ha­ga pa­re­maid ava­lik­ke tee­nu­seid. Eraet­tevõtted saa­vad sel­li­se ene­seüle­ta­mi­se­ga kon­ku­rent­si sun­nil sa­ge­li hak­ka­ma, küll suudab se­da ka ava­lik sek­tor, kui vaid sun­di­da. Loe täpsemalt: http://www.arileht.ee/artikkel/442606