iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

“Vana eurooplase” kombel lodevaks muutuda ei tohi

“Vana eurooplase” kombel lodevaks muutuda ei tohi

Rubriik: Päevaleht

Villu Zirnask kirjutab EPL Ärilehes, et ee­lar­ve­de­fit­siidist ja eelarvepoliitikast.

Muuhulgas märgib ta, et mak­su­de tõst­mi­ne tähendab maail­mas, kus ka­pi­tal saab va­balt liiku­da, ene­se­le jal­ga tu­lis­ta­mist. Mui­du­gi vaa­ta­vad et­tevõtted in­ves­tee­ri­mi­sot­sus­te tegemisel muid­ki näi­ta­jaid pea­le mak­su­de, aga mak­sud on ik­ka­gi olu­li­sed ning ilm­sel­gelt surub üleilm­ne mak­su­kon­ku­rents nen­de mää­ra al­la­poo­le – hil­ju­ti aval­da­tud KPMG uu­ring näi­tas, et vii­ma­se aas­ta jook­sul ei tõste­tud et­tevõte­te tu­lu­mak­su ühes­ki 106-st vaa­del­dud rii­gist. Uu­ring näi­tab, et maail­ma kesk­mi­ne tu­lu­mak­sumäär on aas­taid jär­je­kind­lalt langenud. Seelä­bi kao­ta­tud tu­lu­sid püütak­se kor­va­ta käi­be­mak­su­ga, kuid sel­lel­gi on piir.

Ees­ti tee stag­nat­sioo­nist väl­ja on ava­li­ku sek­to­ri pai­su­mi­se kind­la­meel­ne pii­ra­mi­ne. Ku­na sama üle­san­ne sei­sab va­rem või hil­jem ees kõigil Eu­roo­pa rii­ki­del, on see üks koht, kus Ees­ti saaks sam­mu­da in­no­vat­sioo­ni esi­rin­nas – mit­te ko­pee­ri­da va­nast Eu­roo­past pä­rit sur­nud lahen­du­si, vaid ot­si­da vii­se, kui­das pak­ku­da vä­he­ma ra­ha­ga pa­re­maid ava­lik­ke tee­nu­seid. Eraet­tevõtted saa­vad sel­li­se ene­seüle­ta­mi­se­ga kon­ku­rent­si sun­nil sa­ge­li hak­ka­ma, küll suudab se­da ka ava­lik sek­tor, kui vaid sun­di­da. Loe täpsemalt: http://www.arileht.ee/artikkel/442606Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksud 2024 koolituse salvestus

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027,
nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Lektor: Lasse Lehis, EML juhatuse esimees

Hind koolitusele 70 € (koos käibemaksuga 85.40 €).
Ligipääsu kehtivus koolitusele 1 kuu.
Koolitus salvestati veebruaris 2024.

Soovin tellida
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 30 €

Esita tellimus