Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Uued laenuvõtjad jäävad maksusoodustuseta

Uued laenuvõtjad jäävad maksusoodustuseta

Rubriik: Päevaleht

Holger Roonemaa kirjutab Eesti Päevalehes, et Päe­va­le­he kä­su­tu­ses ole­vas uue nn ta­sa­kaa­lu­koa­lit­sioo­ni le­pin­gu mus­tan­dis on esi­le too­dud, et kin­nis­va­ra­mak­su ega ühte­gi muud uut mak­su ei keh­tes­ta­ta ja elua­se­me­lae­nu­de int­res­si­de mak­su­va­bas­tus säi­lib nei­le, kes on võtnud lae­nu en­ne 1. sep­temb­rit. See­ga uu­te lae­nuvõtja­te jaoks suu­re tõen­äo­su­se­ga mak­su­soo­dus­tus kaob.

Le­pin­gu ko­ha­selt tõste­tak­se käi­be­maks kuu aja pä­rast 20%-ni. Erimäär 9% säi­lib ra­vi­mi­te, me­dit­sii­ni­sead­me­te, ho­tel­li­de, raa­ma­tu­te ja aja­leh­te­de pu­hul. Järg­mi­se aas­ta rii­giee­lar­vest kär­bi­tak­se te­ge­vus­ku­lu­sid täien­da­valt 1,4 mil­jar­di kroo­ni ja suu­ren­da­tak­se tu­lu­sid vä­he­malt 2,25 mil­jar­di kroo­ni võrra. Akt­sii­si­de tõst­mi­sest ja lae­ku­mi­se pa­re­ne­mi­sest ei ka­van­da­ta le­pin­gu jär­gi täien­da­vaid tu­lu­sid roh­kem kui 400 mil­jo­nit kroo­ni. Uus koa­lit­sioon lu­bab näi­teks te­ha rii­gi sih­ta­su­tus­te ja ava­lik-õigus­li­ke ju­rii­di­lis­te isi­ku­te koh­ta re­vis­jo­ni ning esi­ta­da ju­ba 1. juu­liks plaa­ni, mi­da ha­ka­ta pea­le rii­gi­le kuu­lu­va kin­nis­va­ra­ga. Järg­mi­se aas­ta al­gu­sest peab le­pin­gu jär­gi keh­ti­ma hak­ka­ma kõrge­ma­te rii­gi­tee­nis­tu­ja­te pal­ga­la­gi.Loe täpsemalt: http://www.epl.ee/artikkel/470017