Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Toomas Luman: lauslollused ja kõrge enesehinnang ei too meid kriisist välja

Toomas Luman: lauslollused ja kõrge enesehinnang ei too meid kriisist välja

Rubriik: Päevaleht

Tänase Eesti Päevalehe Ärilehes intervjueerib Andres Eilart Kaubandus-tööstuskoja juhti Toomas Lumanit. Kuivõrd peegeldub praegu kaubandus-tööstuskoja liikmete nimekirjast majanduslangus? Kinnisvarafirmad on hakanud ära kukkuma nagu küpsed kirsid? Tõsi, vaade teie kabinetiaknast näitab midagi muud, torn-kraanad muudkui keerlevad.Suurt prob­lee­mi veel po­le, pi­dur­du­mi­ne on tul­nud nii järs­ku. Veel paar kuud ta­ga­si ei osa­nud kee­gi nä­ha, et asi nii suu­reks lä­heb. Kõigil oli veen­du­mus, et järg­mi­sel aas­tal ma­jan­dus ko­sub. Nüüd ei rää­gi sel­lest enam kee­gi. Op­ti­mist­li­ku­mad prog­noo­sid en­nus­ta­vad 2% lan­gust. Op­ti­mist­li­ku­mad!

Kas see tähendab, et tuleb minna maksude kallale? Sel­li­ses ma­jan­dus­si­tuat­sioo­nis oleks iga­su­gu­ne mak­sutõst­mi­ne püsti­lol­lus. Ini­me­sed, kes rää­gi­vad käi­be­mak­su tõst­mi­sest, ei tea Ees­ti ma­jan­du­se st­ruk­tuu­ri. Nad rää­gi­vad eks­por­di va­ja­lik­ku­sest, mis on õige. Aga jä­me­dalt nel­jan­dik era­sek­to­ri töö­koh­ta­dest on mik­roet­tevõte­tes ehk fir­ma­des, kus on ku­ni ühek­sa töö­ta­jat. Üle nel­jan­di­ku on fir­ma­des, kus on 10–49 töö­ta­jat. Ar­va­ta, et need on suu­red eks­por­ti­jad, ei ole eri­list alust. Võib-ol­la mõni eks­por­dib. Li­saks on osa pä­ris suu­red et­tevõtted – po­le eri­list põhjust öel­da, et näi­teks suu­red jae­ke­tid töö­ta­vad vä­lis­tu­ru­le. Jä­re­li­kult on vä­he­malt 60% era­sek­to­ri töö­koh­ta­dest suu­na­tud si­se­tu­ru­le. Kui tõsta käi­be­mak­su, siis on sel­ge, et reaal­tar­bi­mi­ne vä­he­neb. Ini­me­ne jak­sab ik­ka os­ta nii pal­ju, kui jak­sab. Kui kaup on kal­lim, siis jak­sab vä­hem. See lööb si­se­tu­ru et­tevõtteid vä­ga va­lu­salt.Loe täpsemalt: http://www.arileht.ee/artikkel/448986