iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Täna öösel toimus devalveerimine

Täna öösel toimus devalveerimine

Rubriik: Päevaleht

Allar Jõks kirjutab Eesti Päevalehe arvamusküljel, et keskööl toi­mus de­val­vee­ri­mi­ne. See ei ole halb na­li. Tä­na sea­du­se jõus­se as­tu­nud li­saee­lar­ve­ga seo­tud sea­dus­te­pa­kett võiks oma ku­ju­ne­mis­loolt ja õigusk­va­li­tee­dilt kan­da ni­me „Õi­guspõhimõte­te de­val­vee­ri­mi­se ak­t”.

Li­saee­lar­ve­ga ei ku­jun­da­tud ümber mit­te ai­nult tu­lu­baas, vaid ka põhi­sea­du­ses si­sal­du­vad väär­tus­hin­nan­gud. Põhi­sea­dus si­sal­dab põhimõtteid, mis on põhiõigus­te si­sus­ta­mi­se ja kaits­mi­se nur­ga­ki­vid.

Rii­gi­ko­hus on 16 aas­ta jook­sul la­du­nud neist õigus­rii­gi vun­da­men­di. Mis põhimõte­test käib jutt? Üks neist on õigus­kind­lus, mis hõlmab õigus­sel­gu­se ja õiguspä­ra­se oo­tu­se print­sii­pi. Igaühel peab ole­ma võima­lik ku­jun­da­da oma elu mõist­li­kus oo­tu­ses, et õigus­kor­ra­ga tal­le an­tud õigu­sed ja pan­dud ko­hus­tu­sed püsi­vad sta­biil­sed ega muu­tu ra­ba­valt eba­sood­sas suu­nas.

Tei­se pen­sio­ni­sam­bas­se teh­ta­va­te rii­gi­pool­se­te mak­se­te pea­ta­mi­ne on ju­ba aja­lu­gu. Tä­na käi­be­mak­su­sea­du­ses ja kesk­kon­na­ta­su­de sea­du­ses keh­ti­ma ha­ka­nud muu­da­tu­sed ning õppe­lae­nu­de rii­gi­pool­se kus­tu­ta­mi­se lõpe­ta­mi­ne rii­va­vad in­ten­siiv­selt õiguspä­ra­se oo­tu­se põhimõtet.Käi­be­mak­su­sea­du­se muu­da­tu­sed võeti vas­tu 18. juu­nil, aval­da­ti Rii­gi Tea­ta­jas 26. juu­nil ja jõus­tu­sid 1.

juu­lil. Aval­da­mi­se ja jõus­tu­mi­se va­he­le jäi ne­li päe­va, neist kaks puh­kep­äe­va. Kas see on pii­sav? Sel­leks tu­leb hin­na­ta õigus­suh­te muut­mi­se ula­tust ja sel­lest tu­le­ne­va­te ümber­kor­ral­dus­te va­ja­dust, sa­mu­ti se­da, kas muu­da­tus oli õigus­li­kus olus­ti­kus et­tenäh­tav või oo­ta­ma­tu.

Käi­be­mak­sumää­ra muut­mi­ne si­su­li­selt üleöö koor­mas ebamõist­li­kult et­tevõtjaid, põhjus­ta­des et­tenä­ge­ma­tuid ku­lu­tu­si. Muu­da­tus mõju­tab ju­ba sõlmi­tud le­pin­gu­te täit­mist. Võttes ar­ves­se rii­gi­juh­ti­de re­too­ri­kat ala­tes möö­du­nud sügi­sest, võib käi­be­mak­su tõst­mist pi­da­da oo­ta­ma­tuks. Loe täpsemalt: http://www.epl.ee/artikkel/472412Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksumaksja koolitused:
Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024

Raamatupidamise aastaaruanne majanduslanguse ajal: kuidas kajastada raamatupidamiskohustuslase “head” või “halba” finantsseisundit, millistele asjaoludele peaks pöörama rohkem tähelepanu. Räägime ka raamatupidaja vastutusest.

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027, nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Registreeri / loe lähemalt
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 tellimine ja 2023 ettetellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 25 €
2023 ettetellimine: 15 €

Esita tellimus