Järgmine koolitus: 11.10.2022 - Tallinn - Sügiskonverents 2022 Registreeri / loe lähemalt

Täna öösel toimus devalveerimine

Täna öösel toimus devalveerimine

Rubriik: Päevaleht

Allar Jõks kirjutab Eesti Päevalehe arvamusküljel, et keskööl toi­mus de­val­vee­ri­mi­ne. See ei ole halb na­li. Tä­na sea­du­se jõus­se as­tu­nud li­saee­lar­ve­ga seo­tud sea­dus­te­pa­kett võiks oma ku­ju­ne­mis­loolt ja õigusk­va­li­tee­dilt kan­da ni­me „Õi­guspõhimõte­te de­val­vee­ri­mi­se ak­t”.

Li­saee­lar­ve­ga ei ku­jun­da­tud ümber mit­te ai­nult tu­lu­baas, vaid ka põhi­sea­du­ses si­sal­du­vad väär­tus­hin­nan­gud. Põhi­sea­dus si­sal­dab põhimõtteid, mis on põhiõigus­te si­sus­ta­mi­se ja kaits­mi­se nur­ga­ki­vid. Rii­gi­ko­hus on 16 aas­ta jook­sul la­du­nud neist õigus­rii­gi vun­da­men­di. Mis põhimõte­test käib jutt? Üks neist on õigus­kind­lus, mis hõlmab õigus­sel­gu­se ja õiguspä­ra­se oo­tu­se print­sii­pi. Igaühel peab ole­ma võima­lik ku­jun­da­da oma elu mõist­li­kus oo­tu­ses, et õigus­kor­ra­ga tal­le an­tud õigu­sed ja pan­dud ko­hus­tu­sed püsi­vad sta­biil­sed ega muu­tu ra­ba­valt eba­sood­sas suu­nas. Tei­se pen­sio­ni­sam­bas­se teh­ta­va­te rii­gi­pool­se­te mak­se­te pea­ta­mi­ne on ju­ba aja­lu­gu. Tä­na käi­be­mak­su­sea­du­ses ja kesk­kon­na­ta­su­de sea­du­ses keh­ti­ma ha­ka­nud muu­da­tu­sed ning õppe­lae­nu­de rii­gi­pool­se kus­tu­ta­mi­se lõpe­ta­mi­ne rii­va­vad in­ten­siiv­selt õiguspä­ra­se oo­tu­se põhimõtet.Käi­be­mak­su­sea­du­se muu­da­tu­sed võeti vas­tu 18. juu­nil, aval­da­ti Rii­gi Tea­ta­jas 26. juu­nil ja jõus­tu­sid 1. juu­lil. Aval­da­mi­se ja jõus­tu­mi­se va­he­le jäi ne­li päe­va, neist kaks puh­kep­äe­va. Kas see on pii­sav? Sel­leks tu­leb hin­na­ta õigus­suh­te muut­mi­se ula­tust ja sel­lest tu­le­ne­va­te ümber­kor­ral­dus­te va­ja­dust, sa­mu­ti se­da, kas muu­da­tus oli õigus­li­kus olus­ti­kus et­tenäh­tav või oo­ta­ma­tu. Käi­be­mak­sumää­ra muut­mi­ne si­su­li­selt üleöö koor­mas ebamõist­li­kult et­tevõtjaid, põhjus­ta­des et­tenä­ge­ma­tuid ku­lu­tu­si. Muu­da­tus mõju­tab ju­ba sõlmi­tud le­pin­gu­te täit­mist. Võttes ar­ves­se rii­gi­juh­ti­de re­too­ri­kat ala­tes möö­du­nud sügi­sest, võib käi­be­mak­su tõst­mist pi­da­da oo­ta­ma­tuks. Loe täpsemalt: http://www.epl.ee/artikkel/472412