Suvel jõustuv uus töölepinguseadus kubiseb üllatustest

Suvel jõustuv uus töölepinguseadus kubiseb üllatustest

Rubriik: Päevaleht

Agne Narusk kirjutab eesti Päevalehes, et viimane aeg on uue seadusega tutvuda, et pärast selle jõustumist suuremast ehmatusest pääseda. Näiteks piisab val-landamiseks SMS-ist.

Uus töö­le­pin­gu­sea­dus peaks esi-alg­se­te plaa­ni­de ko­ha­selt jõus­tu­ma 1. juu­lil. Muu­tub ko­gu töö­sea­du­se ideo­loo­gia, võlaõigu­sel põhi­ne­vad pa­rag­rah­vid jä­ta­vad osa­pool­te­le tõlgen­da­misvõima­lu­si roh­kem, kui see ühis­kon­na sta­biil­su­se hu­vi­des hea oleks. Sea­du­se jär­gi on tö­öand­ja ja töövõtja võrd­sed part­ne­rid. Pa­ra­ku saab ka ju­ris­ti ha­ri­du­se­ta töö­le­pin­gu­sea­du­se lu­ge­ja vä­ga kii­res­ti aru, et see po­le liht­salt võima­lik. Töö­le­pin­gu­sea­du­sest leiab nal­ja, veid­ru­si ja küüni­li­sust. Mõned näi­ted. Loe täpsemalt: http://www.epl.ee/artikkel/466094 Tutvu uue seadusega siit: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13152918 Tutvu EML koolituskalendriga siit.