Järgmine koolitus: 11.10.2022 - Tallinn - Sügiskonverents 2022 Registreeri / loe lähemalt

Reformipartei arutab teise pensionisamba riigi maksete lõpetamist

Reformipartei arutab teise pensionisamba riigi maksete lõpetamist

Rubriik: Päevaleht

Raimo Poom kirjutab Päevalehes, et pensionitõusu säilitamiseks võib löögi alla minna riigi panus teise pensionisambasse. Mitu usal­dusväär­set Re­for­mi­era­kon­na al­li­kat kin­ni­ta­sid üks­tei­sest sõltu­ma­tult Päe­va­le­he­le, et ora­vad kaaluvad sel­leks aas­taks plaa­ni­tud pen­sio­nitõusu pääst­mi­seks ra­ha võtmist prae­gus­telt töö­ta­ja­telt. Ka­va näeks et­te lõpe­ta­da vä­he­malt sel­leks aas­taks rii­gi poolt tei­se ko­hus­tus­lik­ku pen­sio­ni­sam­bas­se teh­ta­vad sis­se­mak­sed, mis võta­vad rii­giee­lar­vest sel aas­tal umb­kau­du 2,6 mil­jar­dit kroo­ni. See ai­taks täi­ta lu­ba­dust tõsta pen­sio­ne, mil­leks tä­na­vu ku­lub kaks mil­jar­dit kroo­ni.

Re­for­mie­ra­kond­la­sest rii­gi­ko­gu ra­han­dus­ko­mis­jo­ni esi­mees Jürgen Li­gi ei ei­ta­nud, et se­da ideed on kä­sit­le­tud. „Ras­kel ajal po­le sundsääst­mi­sest loo­bu­mi­ne va­le,” ütles ta sel­gi­tu­seks, rõhu­ta­des, et te­ge­mist on te­ma isik­li­ku ar­va­mu­se­ga. „Ma ei toe­ta süstee­mi muut­mist, kuid [sis­se­mak­se­te] aju­ti­ne vä­hen­da­mi­ne võib ol­la mõist­lik, kui eesmär­giks on eu­ro­ga lii­tu­mi­ne.” Li­gi li­sas, et sel­list plaa­ni saaks teos­ta­da vaid ju­hul, kui ini­mes­te­le an­tak­se pa­ral­leel­selt va­bad käed ot­sus­ta­maks, kui pal­ju ra­ha nad ta­ha­vad pä­rast rii­gi sis­se­mak­se muut­mist ise fon­di­des­se li­sa­da.Loe täpsemalt: http://www.epl.ee/artikkel/456670Loe lisaks: Võimalus: riik peatab maksed teise sambasse.SEB: teise samba kallale minek päädib tulevikus sotsiaalmaksu tõusuga.Savisaar: pensionisamba sissemakseid ei tohi lõpetada ühepoolselt.Vitsur: kohustusliku pensionisambaga liitunuid ei tohi alt vedada.