Pensioni teise samba makseid riik siiski edasi teha ei võimalda

Pensioni teise samba makseid riik siiski edasi teha ei võimalda

Rubriik: Päevaleht

Agnes Ojala kirjutab Päevalehe majandusveerus sellest, et riik lubab soovijatel teise samba pensionifondide makseid jätkata alles järgmisel aastal. Kui se­ni on rii­giee­lar­ve kär­be­test rää­ki­des öel­dud, et ko­hus­tus­li­ku pen­sio­ni­fon­di­ga lii­tu­jad võivad ise va­li­da, kas nad lä­he­vad rii­gi­ga pen­sio­ni­mak­se­te pea­ta­mi­sel kaa­sa või mit­te, siis su­vest aas­ta lõpu­ni sel­list võima­lust ei tu­le.

„Mak­se­te jät­ka­mi­seks tu­leb te­ha aval­dus, au­to­maat­selt keh­tib 0+0-režiim,” sõnas ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi pres­sie­sin­da­ja Kat­rin Rei­mann. Te­ma sõnul sel­gu­vad oma soo­vist tea­ta­mi­se üksi­kas­jad eelnõu val­mi­mi­se käi­gus. Sel­ge aga on, et eelnõu ko­ha­selt sis­se­mak­sed pea­ta­tak­se. No­vemb­ri­ni saab mõel­daPrae­gu­se plaa­ni jär­gi peak­sid mak­sed pea­tu­ma sel­le aas­ta juu­nist ku­ni 2010. aas­ta­ni. 2011. aas­tast mak­sak­sid lii­tu­nud ühe ja riik kaks prot­sen­ti, 2012. aas­tast aga taas­tuks se­ni keh­ti­nud 2+4-süsteem. Ju­hul kui pen­sio­ni­ko­gu­ja ot­sus­tab mak­seid jät­ka­ta, lae­kub te­malt sam­bas­se jaa­nua­rist 2010 taas kaks prot­sen­ti bru­to­pal­gast, nii et 2011. aas­tal tee­vad pen­sio­ni­fon­di sis­se­mak­seid riik ja lii­tu­ja võrd­selt.Loe täpsemalt: http://www.epl.ee/artikkel/465427Loe samal teemal ka arvamuslugusid tänases Postimehes:Eiki Nestor: Eurodes kogumispensionMihkel Mutt: Vanadus on kallis lõbu