Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Pakendiseadused vajavad korrastamist

Pakendiseadused vajavad korrastamist

Rubriik: EML pressiteade

Eesti Maksumaksjate Liit (EML) on teinud omapoolse ettepaneku Riigikogus menetluses oleva pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmiseks.„Põhjus, miks oleme pakendivaldkonna debatti sekkunud, seisneb pakendijäätmete tootjavastutussüsteemi seadusandliku regulatsiooni keskse mõtte mitmeti tõlgendatavuses, mis on omakorda põhjustanud seaduse tegeliku eesmärgi ja aluste kahjustamise,“ selgitas EML juhatuse liige Lasse Lehis.

Lehise selgituse kohaselt võimaldavad tänane pakendiseadus ja pakendiaktsiisi seadus pakendiettevõtjal täita tema poolt turule toodud pakendijäätmete taaskasutuskohustust täielikult ise või anda vastav kohustus üle akrediteeritud taaskasutusorganisatsioonile.Praktikas on aga tekkinud olukord, kus pakendiettevõtja kasutab mõlemat võimalust üheaegselt — omades taaskasutusorganisatsiooniga lepingut, delegeerib pakendiettevõtja oma kohustused ja vastutuse organisatsioonile ning samaaegselt kogub pakendid osaliselt ise kokku omatootmisest või laost. Selline isekogumine on küll tervitatav, aga halb on see, et kui pakendiettevõtja kasutab neid isekogutud koguseid talle pakendiseadusega pandud kohustuste täitmiseks, tekib tal maksurisk, sest see valdkond on pakendiseaduses täpselt reguleerimata.Samuti saavad turuosalised erinevalt aru isekogumise regulatsioonist, mis on toonud välja ka isekogumise süsteemi kuritarvitamise.Lehise sõnul on sellise tegevuspraktika kõige taunitavamaks tagajärjeks Eestis kehtiva tootjavastutuspõhimõtetele rajaneva süsteemi kahjustamine, ehk isekogumise mittereguleerimine viib selleni, et pakendiettevõtjad elavad pidevas maksuhirmus ja õigusselguse puudumine moonutab konkurentsi. Tagajärjeks on omakorda tarbijate ja ühtlasi ka maksumaksjate huvide kahjustamine.„Oleme teinud aga ettepaneku täiendada pakendiseadust nii, et kohustused taaskasutusorganisatsioonile üle andnud pakendiettevõtjal on lubatud pakendijäätmete taaskasutuse sihtarvude täitmisel taaskasutusorganisatsiooni poolt taaskasutatud pakendijäätmete kõrval arvesse võtta ainult neid taaskasutatud pakendijäätmeid, mis on selle pakendiettevõtja poolt iseseisvalt kogutud tema valduses olevas tegevuskohas,“ selgitas Lasse Lehis.Eesti Maksumaksjate Liit on 1995. aastal loodud mittetulundusühing, mis kaitseb maksumaksjate huve ja õigusi, taotleb optimaalset maksukoormust ning jälgib kogutud maksuraha efektiivset kasutamist. Maksumaksjate liit nõustab ja koolitab oma liikmeid maksuõiguse küsimustes ning annab välja ajakirja MaksuMaksja ja maksualaseid raamatuid. Liit ühendab üle 2000 liikme.Lisateave: EML pressiesindaja Margit Berko, telefon 626 4196, 53 035 007.