Padar lubab, et märtsi lõpuks on kärbitud veel viie miljardi eest kulusid

Padar lubab, et märtsi lõpuks on kärbitud veel viie miljardi eest kulusid

Rubriik: Päevaleht

Raimo Poom kirjutab Eesti Päevalehes, et Iva­ri Pa­da­ri sõnul tu­le­vad järgmised kär­ped sotsiaal-, ha­ri­dus- ja kait­se­ku­lu­dest.

„Märt­si lõpuks peab ne­ga­tiiv­ne ee­lar­ve ole­ma jõus­tu­nud ja veeb­rua­ris kõik lä­birää­ki­mi­sed pee­tud,” tea­tas ra­han­dus­mi­nis­ter ei­le Päe­va­le­he­le ja hin­das ees oo­ta­va ee­lar­vekär­pe suu­ru­seks vä­he­malt kaks prot­sen­ti SKT-st ehk viis mil­jar­dit kroo­ni. Ei­le hak­kas po­lii­ti­ku­tel uue ne­ga­tiiv­se ee­lar­ve te­ge­mi­se­ga üli­malt kii­re, sest ra­han­dus­mi­nis­tee­rium ava­li­kus­tas esialg­se ar­vu­tu­se rii­giee­lar­ve möö­du­nud aas­ta de­fit­sii­di koh­ta. Rii­gi ra­ha­ko­tist teh­ti ter­velt 5,2 mil­jar­di eest roh­kem väl­ja­mak­seid, kui suu­de­ti mak­su­de ja muu­de mee­to­di­te­ga kok­ku ko­gu­da. See aga tä­hen­dab, et puu­dujääk, mis ei to­hi eu­ro­le üle­mi­ne­kuks ol­la roh­kem kui kolm prot­sen­ti SKT-st, oli eel­mi­sel aas­tal ju­ba vä­he­malt 2,1 prot­sen­ti. Kuid Eu­roo­pa Liit ei mõõda ai­nult rii­giee­lar­ve puu­dujää­ki, vaid li­sab sel­le­le ka ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te ja nen­de al­la­su­tus­te tu­lu­sid üle­ta­nud ku­lu­de mää­ra. En­di­ne ra­han­dus­mi­nis­ter ja rii­gi­ko­gu lii­ge Taa­vi Ves­kimä­gi en­nus­tas, et al­les mõne kuu pä­rast kok­ku ar­vu­ta­ta­vad sum­mad näi­ta­vad veel­gi suu­re­mat puu­dujää­ki. „Sel­le­le võib pool prot­sen­ti de­fit­sii­ti siis veel juur­de tul­la,” ar­vas ta. See tä­hen­dab, et ko­gu rii­gi eel­mi­se aas­ta ma­jan­dus­tu­le­mu­sed võivad viia Ees­ti ju­ba oht­li­kult lä­he­da­le eu­rost unis­ta­mi­se lõpe­ta­va­le pii­ri­le, ning vii­tab kii­re ja hiig­las­li­ku ku­lukär­pe va­ja­du­se­le tä­na­vu. Loe täpsemalt: http://www.epl.ee/artikkel/455120