Järgmine koolitus: 11.10.2022 - Tallinn - Sügiskonverents 2022 Registreeri / loe lähemalt

Maksud tõstetud, mis edasi?

Maksud tõstetud, mis edasi?

Rubriik: Päevaleht

Päevalehe juhtkirjas räägitakse sellest, et pea­mi­nis­ter And­rus An­sip ütles vei­di enam kui kuu aja eest rii­gi­ko­gu ees esi­ne­des, et ta ei näe prae­gu va­ja­dust pöö­ra­ta meie mak­su- või ma­jan­dussüsteem pea pea­le. Kas käi­be­mak­su tõst­mi­ne 18 prot­sen­dilt 20 prot­sen­di­le on mak­susüstee­mi pea pea­le pöö­ra­mi­ne või mit­te, sel­le üle võib mui­du­gi vaiel­da, aga igal ju­hul on see vä­ga ra­di­kaal­ne samm.

As­ju, mi­da ko­he kind­las­ti ei teh­ta, on va­lit­sus­koa­lit­sioo­ni liid­rid vii­mas­tel kuu­del üles lu­ge­nud veel­gi – ke­va­di­se pen­sio­nitõusu kal­la­le ei min­da, tu­lu­mak­su ei tõste­ta, va­ne­mahüvi­tist ei puu­tu­ta… Ar­ves­ta­des meie ma­jan­du­se lä­he­ma aja en­di­selt vi­let­said väl­ja­vaa­teid ja täies­ti reaal­set võima­lust, et käi­be­mak­su ja akt­sii­si­de tõst­mi­ne ei an­na tu­lu­de loo­de­tud kas­vu, sest tar­bi­jad pii­ra­vad oma ku­lu­tu­si, on see tühi jutt. Po­lii­ti­kud teek­sid pa­re­mi­ni, kui nad sel­lis­te loo­sun­gi­te pil­du­mi­se lõpe­tak­sid, sest te­ge­li­kult võib aas­ta ede­ne­des küllalt suu­re tõen­äo­su­se­ga tek­ki­da va­ja­dus te­ha veel mõned va­lu­sad kär­ped ja tõsta mak­su. Ai­nus, mi­da sel­le võima­lu­se ei­ta­mi­se­ga saa­vu­tab, on vä­he­se­gi jä­re­lejää­nud tõsi­seltvõeta­vu­se kao­ta­mi­ne.Loe täpsemalt: http://www.epl.ee/artikkel/471684