iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksud toovad õnne

Maksud toovad õnne

Rubriik: Päevaleht

Kaarel Tarand kirjutab Eesti Päevalehes, et ee­lar­ve kolm ole­kut on puu­dujää­gi­ga, ta­sa­kaa­lus ja ülejää­gi­ga ee­lar­ve. Vii­mas­tel aas­ta­tel on Ees­tist teh­tud kaht vii­mast sor­ti ee­lar­veid ja ka järg­mi­seks aas­taks saa­di ka­he­teistkümnen­dal tun­nil kok­ku ta­sa­kaa­lus ee­lar­ve eelnõu.

Mis hin­na­ga ja mil­lis­te ka­du­de­ga kel­le­gi jaoks, sel­gub lä­he­ma­te nä­da­la­te jook­sul. Aga erakord­selt sümpaat­se­na mõjus va­ra­se­ma ta­bu murd­mi­ne rii­gi tu­lu pla­nee­ri­mi­sel. Tu­lu­de kas­va­ta­mi­ne on ol­nud kii­re ma­jan­dus­kas­vu tin­gi­mus­tes ime­liht­ne.

Nüüd enam mit­te. Tu­lu suu­ren­da­mi­seks on tul­nud min­na tei­si, va­rem re­too­ri­kas maas­se tam­bi­tud teid pi­di. Neid on kaks. Esi­teks mak­su­koor­ma jät­ku­va vä­hen­da­mi­se lu­ba­du­se pea­ta­mi­ne ja tei­seks mõne maksumää­ra tõst­mi­ne.

Mõle­mad on ol­nud päe­va­kor­ral ja kui mõni­gi ka­su­lik maks (gaa­si- või al­ko­ho­liakt­siis näi­teks) jäi sel kor­ral veel tõst­ma­ta, siis küll ta lä­heb järg­mi­sel aas­tal se­da kind­la­mi­ni tõusu­teed. Ar­ves­ta­tav osa Ees­ti et­tevõtjaist ei ole pä­ris sel­gelt aru saa­nud, kes nad su­he­tes rii­gi­ga on. Suu­ret­tevõtja­te nu­tu­laul näi­tab sel­gelt, et na­tu­ke­ne­gi keh­ve­mal ajal ei ta­he­ta ava­li­ku võimuga vas­tu­tust ja­ga­da. “Meie loo­me töö­koh­ti ja pea­me sel­le eest saa­ma ai­na madalamaid mak­se,” kos­tab et­tevõtjailt.

“Kui meie ka­su­mid vä­he­ne­vad, on riik süüdi!” Va­lit­su­se adek­vaat­ne vas­tus oleks prae­gu: “Need töö­ko­had, mil­le ole­te loo­nud, on arengumaa töö­ko­had, mil­le­ga uues ma­jan­du­ses po­le mi­da­gi pea­le ha­ka­ta, ja pa­ra­ku peegeldub see ka teie kah­ju­mis. Õi­ged ja tu­le­vi­ku­kind­lad töö­ko­had on sel­li­sed, mis kannatavad väl­ja ka pra­egu­sest kõrge­ma mak­su­koor­mu­se.” Va­lit­su­se ter­vi­se­le teeb ai­nult head, kui ta suu­dab loo­bu­da nä­ge­mast ma­da­la­tes mak­sumää­ra­des ain­sat õnne­teed. Pa­rem ju, kui ot­sus­ta­mis­het­kel on nii tu­lu- kui ka ku­lu­poo­lel roh­kem kui üks va­li­kuvõima­lus. Loe täpsemalt: http://www.epl.ee/artikkel/443119Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksud 2024 koolituse salvestus

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027,
nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Lektor: Lasse Lehis, EML juhatuse esimees

Hind koolitusele 70 € (koos käibemaksuga 85.40 €).
Ligipääsu kehtivus koolitusele 1 kuu.
Koolitus salvestati veebruaris 2024.

Soovin tellida
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 30 €

Esita tellimus