Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Maksud toovad õnne

Maksud toovad õnne

Rubriik: Päevaleht

Kaarel Tarand kirjutab Eesti Päevalehes, et ee­lar­ve kolm ole­kut on puu­dujää­gi­ga, ta­sa­kaa­lus ja ülejää­gi­ga ee­lar­ve. Vii­mas­tel aas­ta­tel on Ees­tist teh­tud kaht vii­mast sor­ti ee­lar­veid ja ka järg­mi­seks aas­taks saa­di ka­he­teistkümnen­dal tun­nil kok­ku ta­sa­kaa­lus ee­lar­ve eelnõu.

Mis hin­na­ga ja mil­lis­te ka­du­de­ga kel­le­gi jaoks, sel­gub lä­he­ma­te nä­da­la­te jook­sul. Aga erakord­selt sümpaat­se­na mõjus va­ra­se­ma ta­bu murd­mi­ne rii­gi tu­lu pla­nee­ri­mi­sel. Tu­lu­de kas­va­ta­mi­ne on ol­nud kii­re ma­jan­dus­kas­vu tin­gi­mus­tes ime­liht­ne. Nüüd enam mit­te. Tu­lu suu­ren­da­mi­seks on tul­nud min­na tei­si, va­rem re­too­ri­kas maas­se tam­bi­tud teid pi­di. Neid on kaks. Esi­teks mak­su­koor­ma jät­ku­va vä­hen­da­mi­se lu­ba­du­se pea­ta­mi­ne ja tei­seks mõne maksumää­ra tõst­mi­ne. Mõle­mad on ol­nud päe­va­kor­ral ja kui mõni­gi ka­su­lik maks (gaa­si- või al­ko­ho­liakt­siis näi­teks) jäi sel kor­ral veel tõst­ma­ta, siis küll ta lä­heb järg­mi­sel aas­tal se­da kind­la­mi­ni tõusu­teed. Ar­ves­ta­tav osa Ees­ti et­tevõtjaist ei ole pä­ris sel­gelt aru saa­nud, kes nad su­he­tes rii­gi­ga on. Suu­ret­tevõtja­te nu­tu­laul näi­tab sel­gelt, et na­tu­ke­ne­gi keh­ve­mal ajal ei ta­he­ta ava­li­ku võimuga vas­tu­tust ja­ga­da. “Meie loo­me töö­koh­ti ja pea­me sel­le eest saa­ma ai­na madalamaid mak­se,” kos­tab et­tevõtjailt. “Kui meie ka­su­mid vä­he­ne­vad, on riik süüdi!” Va­lit­su­se adek­vaat­ne vas­tus oleks prae­gu: “Need töö­ko­had, mil­le ole­te loo­nud, on arengumaa töö­ko­had, mil­le­ga uues ma­jan­du­ses po­le mi­da­gi pea­le ha­ka­ta, ja pa­ra­ku peegeldub see ka teie kah­ju­mis. Õi­ged ja tu­le­vi­ku­kind­lad töö­ko­had on sel­li­sed, mis kannatavad väl­ja ka pra­egu­sest kõrge­ma mak­su­koor­mu­se.” Va­lit­su­se ter­vi­se­le teeb ai­nult head, kui ta suu­dab loo­bu­da nä­ge­mast ma­da­la­tes mak­sumää­ra­des ain­sat õnne­teed. Pa­rem ju, kui ot­sus­ta­mis­het­kel on nii tu­lu- kui ka ku­lu­poo­lel roh­kem kui üks va­li­kuvõima­lus. Loe täpsemalt: http://www.epl.ee/artikkel/443119