Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Majanduskasv ei tule iial tagasi

Majanduskasv ei tule iial tagasi

Rubriik: Päevaleht

Viktor Trasberg, Tartu ülikooli majandusteooria dotsent kirjutab Eesti Päevalehes, et ee­lar­ve kär­pi­mi­seks teh­ta­vad et­te­pa­ne­kud on muu­tu­nud üha ja­bu­ra­maks ja kah­juks ka küüni­li­semaks.

Aga tu­le­taks meel­de ma­jan­du­se põhitõde: Ees­ti büdžetik­rii­sis ei ole süüdi mit­te hä­ving maail­ma­ma­jan­du­ses, vaid meie ee­lar­ve tu­lu­baa­si üle­se­hi­tus. Täp­se­malt öel­des: sel­le mit­te­vas­ta­vus tu­ru­ma­jan­du­se põhimõte­te­le. Ee­lar­ve, mis põhi­nes pea­mi­selt tar­bi­mis­mak­su­del ja vä­ga kii­re kas­vu eel­du­sel, ei saa­nud­ki kaua koos püsi­da. Meid pi­mes­tab kah­juks ik­ka veel eel­mis­te aas­ta­te ma­jan­dus­kas­vu sä­ra ja üle­voo­la­vad mak­su­tu­lud. Pa­ra­ku te­ki­tas lühia­ja­li­ne, aga vä­ga kii­re ma­jan­dus­kasv suu­ri moo­nu­tu­si ma­jandusst­ruk­tuu­ris ja tööjõu paik­ne­mi­ses te­ge­vus­vald­kon­ni­ti. Ees­ti prae­gu­ne ee­lar­vep­rob­leem on ik­ka­gi seo­tud ebamõist­li­ku mak­susüstee­mi­ga, kus tu­lu­baas on liig­ses sõltu­vu­ses tar­bimistsüklist. Sa­mal ajal on lae­ku­mi­sed tu­lu­mak­su­dest üsna ta­ga­si­hoid­li­kud. Ka­pi­ta­li­mak­sude osa­kaal Ees­ti rii­giee­lar­ves on EL-i rii­ki­de seas kõige ma­da­lam. Pea­me aru saa­ma, et nii kii­re ma­jan­dus­kasv toi­mus ühe­kord­se­te ja vä­ga erand­li­ke te­gu­ri­te kok­ku­lan­ge­mi­sel. Eu­roo­pa Lii­du­ga ühi­ne­mi­se mõju, vä­lis­pan­ka­de ag­res­siiv­ne lae­nu­po­lii­ti­ka ja üle­maailm­ne ma­jan­dus­kasv on pea­mi­sed mõju­rid, mis meie ma­jan­dust ta­gant tõuka­sid. Sa­ma­su­gu­ne kii­re kasv toi­mus kõigis uu­tes Eu­roo­pa Lii­du maa­des. Ees­ti ei suut­nud kah­juks ma­jan­du­se üle­kuu­me­ne­mist oh­jel­da­da, peab tõde­ma ka Ees­ti Pank. Sa­ma­su­gu­ne moo­nu­tus tek­kis ka meie ava­li­ku sek­to­ri ra­has­ta­mi­ses. Tek­kis mul­je, et nii ma­da­la mak­su­koor­mu­se­ga saab­ki Ees­ti rii­ki üle­val pi­da­da. Vä­he­ne­vad tu­lu­mak­su­lae­ku­mi­sed kom­pen­see­ris suu­re­nev tu­lu­voog tar­bi­mis­mak­su­dest ja rii­gi­pool­se­te in­ves­tee­rin­gu­te te­ge­ma­ta jät­mi­ne võimal­das ka ee­lar­ve liht­salt ta­sa­kaa­lu saa­da. Loe täpsemalt: http://www.epl.ee/artikkel/457185