Järgmine koolitus: 11.10.2022 - Tallinn - Sügiskonverents 2022 Registreeri / loe lähemalt

Kiusatused jälle laual: töölepinguseadus

Kiusatused jälle laual: töölepinguseadus

Rubriik: Päevaleht

Mirko Ojakivi kirjutab Päevalehes, et uus töö­le­pin­gu­sea­dus jõuab sot­siaal­mi­nis­tee­riu­mi nõudel pea­gi taas rii­gi­ko­gu et­te ja kui­gi po­lii­ti­kud lu­ba­vad, et si­su­li­si muu­da­tu­si ei teh­ta, on nen­de te­ge­mi­se võima­lus igal ju­hul ole­mas.

Rii­gi­ko­gu õigus­ko­mis­jo­ni esi­me­he Ken-Mar­ti Va­he­ri sõnul kaas­neb sea­du­se­muu­da­tu­se­ga oht, et sea­dust asu­tak­se li­saks õigus­sel­gu­se saa­vu­ta­mi­se­le muut­ma ka si­su­li­selt. „Mi­na näen küll se­da oh­tu, et mõned hak­ka­vad vas­tu­tus­tun­de­tult uut töö­le­pin­gu­sea­dust en­da hu­vi­des pöö­ra­ma,” ütles Va­her. Ju­ba pi­ke­mat ae­ga on näi­teks tö­öand­jad nõud­nud uue sea­du­se jõus­tu­mi­sel toi­mi­ma hak­ka­va töö­tus­kind­lus­tushüvi­ti­se lii­ki­de ja mää­ra­de üle­vaa­ta­mist. Muu hul­gas ei ole tö­öand­jad ku­na­gi ra­hul ol­nud as­jao­lu­ga, et uue sea­du­se alu­sel peak­sid hüvi­tist saa­ma ka va­ba­taht­li­kult töölt lah­ku­vad ini­me­sed. On sel­ge, et si­su­li­sed muu­da­tu­sed ei saa tek­ki­da ku­sa­gilt tühju­sest, vaid eel­da­vad tö­öand­ja­te ja ame­tiühin­gu­te kok­ku­lep­peid. Ühtae­gu võib nen­de te­ge­mi­se va­ja­dus ala­tes eil­sest ol­la tun­ta­vam: Ees­ti Pan­ga ma­jan­dusp­rog­noos lu­bab kõige hal­ve­mal ju­hul ko­gu­ni 15 prot­sen­di süga­vust ma­jan­dus­lan­gust. Pikemalt loe siit: http://www.epl.ee/artikkel/466336