Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Ivari Padar: laual on nii maksutõstmised kui ka -kärped

Ivari Padar: laual on nii maksutõstmised kui ka -kärped

Rubriik: Päevaleht

Päevalehes on Kärt Anvelti usutlus rahandusmister Ivari Padariga. Eil­se Ees­ti Pan­ga ke­vadp­rog­noo­si ko­ha­selt ula­tub ma­jan­dus­lan­gus sel aas­tal 12 prot­sen­di suu­rusjär­ku ja töö­tu­te arv jõuab pea 100 000 ini­me­se­ni. Prog­noo­si põhist­se­naa­riu­mi jär­gi on va­lit­su­sel märt­si sei­su­ga va­ja ee­lar­ve­ta­sa­kaa­lu 2009. aas­tal kok­ku pa­ran­da­da li­gi­kau­du 8,5 mil­jar­di kroo­ni võrra, et puu­dujääk jääks al­la kol­me prot­sen­di si­se­ma­jan­du­se ko­gu­too­dan­gust.

Ra­han­dus­mi­nis­ter kin­ni­tas, et töö­tu­kas­sa nõuko­gu et­te­pa­ne­kud ja Ees­ti Pan­ga prog­noos on tul­nud, nüüd tu­leb veel ära oo­da­ta ap­ril­li lae­ku­mis­te arv ja mai al­gu­ses lä­heb ta võima­lus­te­ga, kust kär­pi­da või mis mak­se tõsta, va­lit­sus­ka­bi­net­ti.

Pa­dar kin­ni­tas, et ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mis käib töö esi­ta­ta­va­te võima­lus­te kal­lal pik­ka ae­ga. „P­rae­gu läh­tu­me oma kär­be­te­ka­vas ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi prog­noo­sist, mil­le pu­hul krii­sist­se­naa­rium on mii­nus seit­se mil­jar­dit kroo­ni.” Koos vii­ma­ti­se 2,566 mil­jar­di suu­ru­se kär­pe­ga on riik sel­lel aas­tal ju­ba kär­pi­nud kok­ku 10,5 mil­jar­dit kroo­ni. Pikemalt loe: http://www.epl.ee/artikkel/466339