Järgmine koolitus: 11.10.2022 - Tallinn - Sügiskonverents 2022 Registreeri / loe lähemalt

Ivari Padar: kolmandat sammast muuta ei plaanita

Ivari Padar: kolmandat sammast muuta ei plaanita

Rubriik: Päevaleht

Mirko Ojakivi ja Kerttu Kaldoja kirjutavad eesti Päevalehes, et kui­gi ei­le le­vis ot­se­kui ke­va­di­se ku­lu­tu­le­na uu­dis, na­gu asuks va­lit­sus ju­ba lä­hia­jal muut­ma pea­le ko­hus­tus­li­ku ko­gu­mis­pen­sio­nisüstee­mi ka va­ba­taht­li­ku ehk kol­man­da sam­ba põhimõtteid, väi­dab ra­han­dus­mi­nis­ter Iva­ri Pa­dar, et te­ma po­le sel­lest plaa­nist tead­lik.

Ei­le pä­rast-lõunal kir­ju­ta­ti anonüümse­le al­li­ka­le vii­da­tes uu­dis­te­por­taa­li­des, et riik peab plaa­ni, kui­das ühil­da­da kol­man­dast sam­bast väl­ju­mi­se täh­taeg keh­ti­va va­na­dus­pen­sio­ni aja­ga ehk prae­gu­se sei­su­ga 63. eluaas­ta­ga. Ra­han­dus­mi­nis­ter Iva­ri Pa­da­ri sõnul on te­ge­mist täies­ti uue uu­di­se­ga. „T­äies­ti au­salt, ühte­gi aru­te­lu po­le meil sel tee­mal ol­nud. Küll ole­me aru­ta­nud tei­se sam­ba­ga seon­du­vat,” sel­gi­tas Pa­dar. Siis­ki sel­gi­tas ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi pres­sie­sin­da­ja Kris­ti Jõesaar vei­di hil­jem, et su­vel võetak­se mi­nis­tee­riu­mis eri­pen­sio­ni­de süstee­mi üle­vaa­ta­mi­se tõttu kol­man­da sam­ba tee­ma arut­lu­se­le. „Sa­mu­ti on eelkõige arut­lu­sel tö­öand­ja­te­le oma töö­ta­ja­te eest kol­man­das­se sam­bas­se sis­se­mak­se­te te­ge­mi­se võimal­da­mi­ne,” sel­gi­ta­ti ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mist. Loe täpsemalt: http://www.epl.ee/artikkel/464744