Järgmine koolitus: 11.10.2022 - Tallinn - Sügiskonverents 2022 Registreeri / loe lähemalt

Hariduskulude tulumaksuvabastus on löögi all

Hariduskulude tulumaksuvabastus on löögi all

Rubriik: Päevaleht

Agnes Ojala kirjutab sellest, et riik kavatseb loobuda osaliselt hariduse maksuvabastusest. Ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mis et­te val­mis­ta­tud sea­du­seelnõuga jä­taks riik ini­mes­te­le tu­lu­mak­su ta­gas­ta­ma­ta las­teaia­mak­sult ja täis­kas­va­nu­te va­ba­ha­ri­dus­li­ke koo­li­tus­te ku­lu­delt.

Sa­mal ajal soo­vi­vad koos­ta­jad eri­soo­dus­tus­mak­sust va­bas­ta­da ot­se­selt tööks va­ja­li­ku ta­se­meõppe, mil­le eest mak­sab tö­öand­ja. „P­rae­gu on prob­leem mak­su­soo­dus­tu­se sih­tots­tar­bes,” ütles rii­gi­ko­gu ra­han­dus­ko­mis­jo­ni esi­mees Jürgen Li­gi, kel­le sõnul on mak­su­va­bas­tu­sed laia­li val­gu­nud. „Po­le mõtet su­va­list ho­bi­koo­li­tust toe­ta­da, kui rii­gil on ra­ha puu­du. Märt­sis oli eba­nor­maal­ne seis, kus riik mak­sis tu­lu­mak­su ta­ga­si roh­kem, kui se­da lae­kus.” Las­teaia­mak­su soo­dus­tu­sest rää­ki­des mär­kis ta, et õigem oleks las­teae­du do­tee­ri­da ot­se, mit­te te­ha se­da üksi­ki­si­ku­te mak­su­va­bas­tu­se kau­du. Tei­salt tõi Li­gi esi­le, et et­tevõtted saa­vad edas­pi­di ta­su­da ka oma töö­ta­ja­te­le pa­ku­ta­va töö­ga seo­tud ta­se­me­koo­li­tu­se eest. „An­na­me sea­du­se­ga pi­gem juur­de. Siin on küsi­mus sa­da­des mil­jo­ni­tes kroo­ni­des, mi­da et­tevõtted sääs­ta­vad,” sõnas ta. Li­gi hin­nan­gul ei to­hiks väi­ke mak­su­soo­dus­tus ini­mes­te­le nii olu­li­ne ol­la. Et aga soo­dus­tu­se saa­jaid on pal­ju, teeb see rii­gi jaoks kok­ku suu­re sum­ma. Pikemalt loe: http://www.epl.ee/artikkel/466475