iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Ettepanek: rahvaloendus koligu internetti maksuameti juurde

Ettepanek: rahvaloendus koligu internetti maksuameti juurde

Rubriik: Päevaleht

Ma­ri Kod­res kirjutab Eesti Päevalehes, et ei­le las­kis va­lit­sus len­du idee ühen­da­da 2011. aas­ta rah­va­loen­dus tu­lu­dek­la­rat­sioo­ni täit­mi­se­ga.

Kui rah­va- ja elu­ruu­mi­de loen­du­se sea­dust muu­de­tak­se, oleks võima­lik järg­mi­ne loen­dus kor­ral­da­da 2011. aas­ta ke­va­del in­ter­ne­tis – ühen­da­tu­na ju­ba aas­ta-aas­talt üha enam po­pu­laar­sust ko­gu­va elekt­roo­ni­li­se tu­lu­dek­la­rat­sioo­ni täit­mi­se­ga. Pea­mi­nis­ter And­rus An­sip ütles va­lit­su­se pres­si­kon­ve­rent­sil, et tu­lu­dek­la­rat­sioo­ni ja rah­va­loen­du­se an­kee­di ühi­ne täit­mi­ne in­ter­ne­tis mõjuks po­si­tiiv­selt nii ku­lu­de kok­ku­hoiu­le kui ka and­me­te täp­su­se­le.

Muu­da­tus puu­du­taks lõvio­sa Ees­ti ela­ni­kest – 2007. aas­ta tu­lu­sid dek­la­ree­ris sel ke­va­del elekt­roo­ni­li­selt 490 982 ini­mest ehk 88% kõigist esi­ta­nuist. Esi­me­sel päe­val, 15. veeb­rua­ril, esi­ta­ti kok­ku ju­ba 134 770 dek­la­rat­sioo­ni, mis moo­dus­tas li­gi vee­ran­di lõpli­kust ko­guar­vust.

Rah­va­loen­du­se põhi­kor­ral­da­ja sta­tis­ti­kaa­met tõmbab eil­se­le et­te­pa­ne­ku­le pi­sut pi­du­rit. "Loen­dus võiks toi­mu­da se­ga­mee­to­dil, mis tä­hen­dab, et esi­me­se lai­ne­na toi­muks vee­biküsit­lus ehk e-loen­dus. Nei­le, kes se­da mee­to­dit ei ka­su­ta, tu­leb ko­ju küsit­le­ja," ütles sta­tis­ti­kaa­me­ti pea­di­rek­tor Priit Po­ti­sepp. Küsi­mus­tik jääb sa­maks kui 2000.

aas­tal, seal­hul­gas si­sal­dab see sot­siaal­mi­nis­tee­riu­mi et­te­pa­ne­kul kaht küsi­must ka vas­ta­ja pi­kaa­ja­lis­te hai­gus­te koh­ta. "E-mak­sua­me­tit on põhimõtte­li­selt võima­lik rah­va­loen­du­se jaoks ümber sea­dis­ta­da ja täien­da­da, li­sa­da veel funkt­sioo­ne. Ent prae­gu on va­ra kind­lat sei­su­koh­ta võtta," kom­men­tee­ris ideed mak­su- ja tol­lia­me­ti pres­sie­sin­da­ja Priit Rum. "Idee­de ta­san­dil on see ju­tuks ol­nud ju­ba am­mu, ku­na e-tee­nu­se po­pu­laar­sus on vä­ga suur," mär­kis ta.

Ru­mi sõnul võidak­se 2009. aas­ta proo­vi­loen­du­sel elekt­roo­ni­list dek­la­rat­sioo­ni ka­su­ta­da rek­laa­mi­ka­na­li­na. "Pä­rast tu­lu­dek­la­rat­sioo­ni täit­mist plaa­ni­me li­sa­da vii­ma­se­le le­he­le vii­te, mis suu­nab e-sta­tis­ti­kaa­me­ti le­he küsit­lu­se­le," tut­vus­tas Rum esialg­seid plaa­ne. Loe täpsemalt: http://www.epl.ee/artikkel/442120Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksud 2024 koolituse salvestus

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027,
nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Lektor: Lasse Lehis, EML juhatuse esimees

Hind koolitusele 70 € (koos käibemaksuga 85.40 €).
Ligipääsu kehtivus koolitusele 1 kuu.
Koolitus salvestati veebruaris 2024.

Soovin tellida
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 30 €

Esita tellimus