Ettepanek: rahvaloendus koligu internetti maksuameti juurde

Ettepanek: rahvaloendus koligu internetti maksuameti juurde

Rubriik: Päevaleht

Ma­ri Kod­res kirjutab Eesti Päevalehes, et ei­le las­kis va­lit­sus len­du idee ühen­da­da 2011. aas­ta rah­va­loen­dus tu­lu­dek­la­rat­sioo­ni täit­mi­se­ga.

Kui rah­va- ja elu­ruu­mi­de loen­du­se sea­dust muu­de­tak­se, oleks võima­lik järg­mi­ne loen­dus kor­ral­da­da 2011. aas­ta ke­va­del in­ter­ne­tis – ühen­da­tu­na ju­ba aas­ta-aas­talt üha enam po­pu­laar­sust ko­gu­va elekt­roo­ni­li­se tu­lu­dek­la­rat­sioo­ni täit­mi­se­ga. Pea­mi­nis­ter And­rus An­sip ütles va­lit­su­se pres­si­kon­ve­rent­sil, et tu­lu­dek­la­rat­sioo­ni ja rah­va­loen­du­se an­kee­di ühi­ne täit­mi­ne in­ter­ne­tis mõjuks po­si­tiiv­selt nii ku­lu­de kok­ku­hoiu­le kui ka and­me­te täp­su­se­le. Muu­da­tus puu­du­taks lõvio­sa Ees­ti ela­ni­kest – 2007. aas­ta tu­lu­sid dek­la­ree­ris sel ke­va­del elekt­roo­ni­li­selt 490 982 ini­mest ehk 88% kõigist esi­ta­nuist. Esi­me­sel päe­val, 15. veeb­rua­ril, esi­ta­ti kok­ku ju­ba 134 770 dek­la­rat­sioo­ni, mis moo­dus­tas li­gi vee­ran­di lõpli­kust ko­guar­vust. Rah­va­loen­du­se põhi­kor­ral­da­ja sta­tis­ti­kaa­met tõmbab eil­se­le et­te­pa­ne­ku­le pi­sut pi­du­rit. “Loen­dus võiks toi­mu­da se­ga­mee­to­dil, mis tä­hen­dab, et esi­me­se lai­ne­na toi­muks vee­biküsit­lus ehk e-loen­dus. Nei­le, kes se­da mee­to­dit ei ka­su­ta, tu­leb ko­ju küsit­le­ja,” ütles sta­tis­ti­kaa­me­ti pea­di­rek­tor Priit Po­ti­sepp. Küsi­mus­tik jääb sa­maks kui 2000. aas­tal, seal­hul­gas si­sal­dab see sot­siaal­mi­nis­tee­riu­mi et­te­pa­ne­kul kaht küsi­must ka vas­ta­ja pi­kaa­ja­lis­te hai­gus­te koh­ta. “E-mak­sua­me­tit on põhimõtte­li­selt võima­lik rah­va­loen­du­se jaoks ümber sea­dis­ta­da ja täien­da­da, li­sa­da veel funkt­sioo­ne. Ent prae­gu on va­ra kind­lat sei­su­koh­ta võtta,” kom­men­tee­ris ideed mak­su- ja tol­lia­me­ti pres­sie­sin­da­ja Priit Rum. “Idee­de ta­san­dil on see ju­tuks ol­nud ju­ba am­mu, ku­na e-tee­nu­se po­pu­laar­sus on vä­ga suur,” mär­kis ta. Ru­mi sõnul võidak­se 2009. aas­ta proo­vi­loen­du­sel elekt­roo­ni­list dek­la­rat­sioo­ni ka­su­ta­da rek­laa­mi­ka­na­li­na. “Pä­rast tu­lu­dek­la­rat­sioo­ni täit­mist plaa­ni­me li­sa­da vii­ma­se­le le­he­le vii­te, mis suu­nab e-sta­tis­ti­kaa­me­ti le­he küsit­lu­se­le,” tut­vus­tas Rum esialg­seid plaa­ne. Loe täpsemalt: http://www.epl.ee/artikkel/442120