Eelarvepositsioon halveneb võrreldes 2008. aastaga veelgi

Eelarvepositsioon halveneb võrreldes 2008. aastaga veelgi

Rubriik: Päevaleht

Aivar Sõerd kirjutab Eesti Päevalehe Ärilehe arvamusküljel riigieelarve teemal.

Järg­mi­se aas­ta rii­giee­lar­ve eelnõus üle­ta­vad ku­lud tu­lu­sid 900 mln kroo­ni võrra. Amet­li­ku info ko­ha­selt on ee­lar­ve ta­sa­kaa­lus. Järg­mi­se aas­ta ee­lar­ve tu­lu­de prog­noo­si alu­seks ol­nud näi­ta­jad on ühe kuu­ga nii meil kui ka maail­ma­ma­jan­du­ses muu­tu­nud – ja se­da mit­te pa­re­mu­se suu­nas –, mistõttu amet­lik­ku hinnan­gut ei usu ilm­selt ka as­jao­sa­li­sed ise.Eri­ne­valt va­ra­se­ma­test ee­lar­ve­test on sel­les nii mak­su­li­sed kui ka mit­te­mak­su­li­sed tu­lud ülehin­na­tud, mõned ku­lud aga ala­hin­na­tud. Suu­rim küsi­ta­vus on 2,6%-ne majan­dus­kas­vu prog­noos. Mak­su­tu­lu­de prog­noo­si osas tor­kab sil­ma üliop­ti­mist­lik tööhõive näi­ta­ja – vähenemi­ne tä­na­vu­se aas­ta­ga võrrel­des vaid 0,8% –, mil­le tõttu ei pruu­gi rea­li­see­ru­da tu­lu-ja sot­siaal­mak­su prog­noos. Rea­li­see­ru­ma­ta võib jää­da täien­dav käi­be­mak­su­lae­ku­mi­ne soo­dusmää­ra­de tõusu arvel või tu­lu sõiduau­to eri­soo­dus­tu­se piirmää­ra tõst­mi­selt. Mit­te­mak­su­lis­test tu­lu­dest võivad ol­la ülehin­na­tud tu­lu rii­gi­va­ra võõran­da­mi­sest ja rii­giet­tevõte­te di­vi­den­di­tu­lu. Ee­lar­vet koos­ta­ti põhimõttel, et ku­lu­de va­ja­du­sest ja nen­de ma­hust tu­le­ne­valt pan­di pai­ka tu­lud, mis aga po­le ta­vapä­ra­ne mee­tod. Loe täpsemalt: http://www.arileht.ee/artikkel/443394