Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Alkoholi hind võib taas aktsiisitõstmise tõttu kerkida

Alkoholi hind võib taas aktsiisitõstmise tõttu kerkida

Rubriik: Päevaleht

Mari Kodres kirjutab Eesti Päevalehes, et et­te­pa­ne­kut al­ko­ho­liakt­sii­si tõsta aru­ta­tak­se kolmapäevasel va­lit­su­se ka­bi­ne­tinõupi­da­mi­sel.

Päe­va­le­he­le lae­ku­nud in­fo ko­ha­selt oo­tab täien­dav akt­sii­sitõus ees nii kan­geid kui ka lah­ja­sid al­ko­hool­seid joo­ke. Hor­vaa­tias vi­sii­dil vii­bi­valt Ees­ti pea­mi­nist­rilt And­rus An­si­pilt ei ol­nud võima­lik ti­he­da päe­va­ka­va tõttu kom­men­taa­ri saa­da. Re­for­mie­ra­kon­na pea­sek­retä­ri Kris­ten Mic­ha­li sõnul po­le as­ja pi­ke­malt aru­ta­tud ja era­kon­nal puu­dub amet­lik sei­su­koht. Mic­ha­li isik­lik sei­su­koht oli, et järsk akt­sii­sitõus ei too mi­da­gi head. “Loo­bu­da võiks pi­gem käi­be­mak­su eri­soo­dus­tus­test. Põhimõte võiks ol­la: vä­hem mak­sutõuse, roh­kem kär­pi­mi­si,” li­sas ta. “Al­les me tõst­si­me akt­sii­simää­ra kok­ku ter­velt 30%, ühe­le sek­to­ri­le ei mak­saks kir­veid ku­ki­le la­du­da,” lei­dis Mic­hal. Rii­gi­ko­gu sot­siaal­de­mok­raa­ti­de esi­mees Ei­ki Nes­tor kin­ni­tas, et et­te­pa­ne­kut aru­ta­ti es­masp­äe­va­sel va­lit­sus­lii­du eest­sei­su­se ko­gu­ne­mi­sel. “Leia­me, et sel­lel oleks mõtet, kui tõus ra­ken­duks nii kan­ge­te­le kui ka lah­ja­de­le al­ko­hool­se­te­le joo­ki­de­le,” ütles ta. Loe täpsemalt: http://www.epl.ee/artikkel/441142