iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Kohtumenetlus maksuasjades

Kohtumenetlus maksuasjades

NumberKuupäevVaidluse sisu lühikirjeldus
Halduskohtu pädevus
3-2-1-110-9610.10.1996Kohus selgitab, et Maksuametil on õigus võlausaldajana esitada pankrotiavaldust
3-2-1-47-9711.04.1997Kohus selgitab, et Maksuametil on õigus esitada Eesti Vabariigi nimel hagiavaldust nõude tunnustamiseks pankrotimenetluses
3-3-1-31-9904.10.1999Kohus selgitab, et halduskohtul on õigus anda hinnangut tsiviilõiguslikule tehingule ja selle maksuõiguslikule tagajärjele
3-3-1-50-0014.11.2000Kohus selgitab, et kui maksuhalduri haldusakti peale esitatud kaebuse kohta on olemas jõustunud kohtuotsus, siis ei saa kohtusse esitada sama haldusakti peale uut kaebust
3-2-1-103-0216.12.2002Kohus asus seisukohale, et pankrotimenetluses tekkivad vaidlused maksuvõla suuruse üle tuleb läbi vaadata halduskohtus
3-3-1-38-0420.10.2004Kohus selgitab, et üks riigiasutus ei saa teise riigiasutuse vastu esitada kaebust halduskohtusse
3-3-1-80-0416.12.2004Kohus selgitab, et kohaliku omavalitsuse asutuste asemel on halduskohtus kaebajaks kohaliku omavalitsuse üksus avalik-õigusliku juriidilise isikuna
3-3-1-39-0513.12.2005Kohus asus seisukohale, et alates 2004. aastast kehtiva pankrotiseaduse kohaselt tuleb erinevalt varasemast praktikast pankrotimenetluses tekkivad vaidlused maksuvõla suuruse üle läbi vaadata hagimenetluse korras
3-3-1-88-0607.03.2007Vaidlus puudutab maksutagastusnõude esitamist ja tasaarvestamist pankrotimenetluses
3-2-1-25-0609.06.2006Kohus selgitab tsiviilasjas kohtuotsusega väljamõistetud summalt tulumaksu kinnipidamise võimalusi
3-2-1-122-0918.11.2009Kohus selgitab tsiviilasjas, et saneerimismenetluses saab ümber kujundada ka maksunõudeid
3-3-1-34-1106.06.2011Kohus selgitab, et pärast maksukohustuslase pankroti väljakuulutamist saab nõudeid isiku vastu esitada ainult pankrotimenetluses ning halduskohus peab maksuvaidluses menetluse lõpetama
3-3-1-35-1411.06.2014Kohus selgitab, et kui maksukohustuslase pankroti väljakuulutamise ajaks on esimese astme kohus juba otsuse teinud, siis tuleb halduskohtus menetlust jätkata
3-2-1-82-1412.05.2015Kohus asus taas seisukohale, et pankrotimenetluses tekkivad vaidlused maksuvõla suuruse üle tuleb läbi vaadata halduskohtus
3-3-4-2-1621.06.2016Kohus selgitab, millises kohtus ja kuidas tuleb menetleda vaidlusi maksunõude tunnustamise üle
Kriminaalmenetluse toimingute vaidlustamine
3-3-1-38-0022.12.2000Kohus selgitab, et kui kriminaalmenetluse toimingut ei ole võimalik vaidlustada muus kohtumenetluses, siis saab toimingu peale esitada kaebuse halduskohtusse
3-3-1-54-0106.11.2001Kohus selgitab, et kui maksu määramise aluseks olevad faktid viitavad kuriteole, siis on maksuhalduril õigus maksu määrata enne kriminaalasja lahendamist ning maksu määramisel võib kasutada kriminaalmenetluses kogutud tõendeid
3-3-1-2-0316.01.2003Kohus selgitab halduskohus menetluse peatamise aluseid ja ebaseaduslikult kogutud tõendi kasutamise võimalusi kohtumenetluses
3-3-1-6-0327.01.2003
3-3-1-9-0327.02.2003Vaidlus puudutab kriminaalmenetluse toimingute (läbiotsimine, võetus) õiguspärasust
3-1-1-120-0317.02.2004Kohus selgitab, et maksukuritegu võib menetleda sõltumata sellest, kas maksuhaldur on maksuvõlga määranud ja sisse nõudnud. Kohus selgitab ka maksu- ja kriminaalmenetluse paralleelse toimumise ja vastastikuse tõendusteabe vahetamise võimalusi
3-3-1-63-0607.12.2006Kohus selgitab kriminaalmenetluse ja maksumenetluse vahekordi ning kolmanda isiku kaasamise vajadust maksuasja menetlemisel
3-3-1-9-1508.04.2015Kohus selgitab, et jälitustoimingu protokolle ei saa kasutada maksuasjas tõendina
Esialgne õiguskaitse
3-3-1-39-9606.12.1996Kohus selgitab haldusakti täitmise peatamise võimalusi
3-3-1-57-0129.11.2001Kohus selgitab, millistest põhimõtetest lähtuvalt tuleb otsustada esialguse õiguskaitse määramine
3-3-1-67-0322.09.2003Kohus selgitab esialgse õiguskaitse abinõu tühistamise taotluse läbivaatamise põhimõtteid
3-3-1-78-0428.10.2004Kohus selgitab esialgse õiguskaitse muutmise või tühistamise määruse peale edasikaebamise põhimõtteid
3-3-1-48-1025.04.2011Kohus selgitab, et ka esialgse õiguskaitse kehtivuse ajal saab maksuvõla tasumist ajatada
Menetluskulude väljamõistmine
3-3-1-6-9728.02.1997Kohus selgitab, et maksu määramise aluseks olnud puudustega dokumentide parandamine kohtumenetluse käigus ei võta kaebajalt ära õigust taotleda kohtukulude hüvitamist
3-3-1-31-9802.10.1998Kohus selgitab, et kaebuse osalisel rahuldamisel võib kohtukulud kaebaja kasuks välja mõista osaliselt
3-3-1-2-9905.02.1999Kohus selgitab, et kui maksuhaldur tühistab ise oma ettekirjutuse ning kaebaja loobub seetõttu kaebusest, siis lõpetatakse kohtumenetlus määrusega ning mõistetakse kaebaja kasuks välja kohtukulud
3-3-1-33-9905.10.1999Kohus selgitab mõistet “kantud kohtukulud”
3-3-1-28-0108.05.2001Kohus selgitab, et kaebaja kasuks mõistetakse õigusabikulud välja ka siis, kui kaebaja ei teinud kõike endast olenevat, et lahendada vaidlus kohtuväliselt
3-3-1-21-0228.05.2002Kohus selgitab kassatsioonimenetluse kohtukulude jaotamist
3-3-1-52-0312.06.2003Kohus selgitab, et dokumendid kassatsioonimenetluse kohtukulude kohta tuleb üldjuhul esitada koos kassatsioonkaebusega
3-3-1-6-0415.03.2004Kohus selgitab kohtuotsuse vaidlustamise korda kohtukulude jaotamise osas
3-3-1-61-0419.10.2004Kohus selgitab riigilõivu tasumise kontrollimise protseduuri
3-3-1-93-0416.03.2005Kohus selgitab, et vaidemenetluses kantud kohtukulusid ei hüvitata
3-3-1-1-0607.03.2006Kohus selgitab, et põhjendamatud kohtukulud võib jätta kaebaja kasuks välja mõistmata
3-1-1-107-0613.12.2006Kohus selgitab kriminaalasjas, et õigusabi kulud mõistetakse välja koos käibemaksuga
3-3-1-58-0715.11.2007Kohus selgitab haldusasjas, et õigusabi kulud mõistetakse välja koos käibemaksuga
3-3-1-93-0803.03.2009Kohus selgitab nõustaja tasu väljamõistmise võimalusi halduskohtumenetluses
3-3-1-98-0908.03.2010Kohus selgitab, et 15000 krooni suuruse riigilõivu tasumise kohustus maksuotsuse vaidlustamisel võib olla põhiseadusevastane
3-3-1-31-1013.05.2010Kohus selgitab, et 15000 krooni suuruse riigilõivu tasumise kohustus maksuotsuse vaidlustamisel võib olla põhiseadusevastane
3-3-1-90-1009.02.2011Kohus selgitab, et kassatsiooniastme menetluskulud ei saa reeglina olla suuremad kui apellatsioonimenetluses, ning et riigilõivu väljamõistmiseks ei ole vaja esitada kohtukulude nimekirja
3-3-1-17-1105.05.2011Kohus selgitab, kuidas tuleb põhjendada kohtuotsust menetluskulude osalise väljamõistmise kohta
3-3-1-60-1029.11.2011Kohus selgitab riigilõivu tasumisest vabastamise võimalusi
3-3-1-66-1205.02.2013Kohus selgitab, et menetluskuluna saab välja mõista ka advokaadi sõidukulusid
3-3-1-50-1305.11.2013Kohus selgitab, et vastustajalt tuleb kaebaja menetluskulud välja mõista ka siis, kui vastustaja on tunnistanud vaidlustatud haldusakti kehtetuks kaebaja poolt teises haldusasjas esitatud kaebuse tõttu
3-3-1-28-1431.07.2014Vaidlus puudutab advokaaditasu põhjendatust
3-3-1-61-1411.12.2014Kohus selgitab, et menetluskuluna saab välja mõista ka advokaadi sõidukulusid
Muud menetluslikud küsimused
3-3-1-31-0706.06.2007Ringkonnakohtu otsus tühistati, sest kohus oli jätnud osa tõendeid läbi vaatamata
3-3-1-73-0828.01.2009Ringkonnakohtu otsus tühistati vastuolude tõttu kohtuotsuses ja istungi protokollis
3-3-1-91-1616.02.2017Vaidlus puudutab juriidilise isiku vabastamist riigilõivu tasumisest apellatsioonkaebuse esitamisel