iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Uuemad 2014. a vastu võetud maksuseaduste muudatused

Uuemad 2014. a vastu võetud maksuseaduste muudatused

Järgnevalt leiate ülevaate 2014. a keskpaigaks vastu võetud maksuseaduste muudatustest. Varem vastu võetud muudatustest leiate ülevaate siit.

Maksukorralduse seadus: maksude avalikustamine ja pikem tagastuste tähtaeg

Alates 01.08.2014 jõustuvate MKS muudatuste kohaselt muutub info juriidiliste isikute, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning füüsilisest isikust ettevõtjate tasutud maksude kohta avalikuks. Tasutud maksusummasid hakatakse avaldama üks kord kvartalis. Enammakstud maksusumma tagastamise üldist tähtaega pikendatakse 30-lt päevalt 60 päevani.

Vt menetlusinfot: 680 SE

Tulumaks: isikliku sõiduauto hüvitis

Alates 01.09.2014 kaob ära võimalus maksta isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise eest sõidupäevikut pidamata maksuvaba hüvitist kuni 64 € kuu kohta. Samas tõstetakse sõidupäeviku pidamisel võimalikku makstavat maksuvaba hüvitise piirmäära 335 euroni.

Vt menetlusinfot (643 SE)

Tulumaks: MTÜ-d, stipendiumid, põllumajandustoetused ja pärandvara

Põhilised muudatused on seotud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja koostamise protseduuri ning maksuvabastuse saamise tingimustega, samuti piiratakse maksuvaba stipendiumi maksmise võimalusi. Lisaks tõstetakse füüsilise isiku maksuvaba tulu 154 euroni kuus, samuti pensioni maksuvaba tulu. Füüsilisele isikule (kes ei ole FIE) makstavaid põllumajandustoetusi hakatakse maksustama. Lisatakse säte, mille kohaselt pärandina saadud vara võõrandamisest saadud kasust ei saa maha arvata pärandaja tehtud kulusid. Pikendatakse tulumaksu juurdemaksmise tähtaega isikutele, kes saavad välismaalt maksustatavat tulu. Töötajale laenu andmise korral erisoodustuse aluseks olevat intressimäära ei kehtestata enam rahandusministri määrusega. Muudatused jõustuvad 01.01.2015.

Vt menetlusinfot: 683 SE

Käibemaks: sõiduautod

Muudatuse kohaselt asendatakse praegune ettevõtluses ja väljaspool ettevõtlust kasutatava sõiduauto omatarbe maksustamine (tulumaksuseaduses sätestatud väärtuse baasil) 50%-lise sisendkäibemaksu mahaarvamise piiranguga. Eeldusel, et Euroopa Liidult saadakse käibemaksudirektiivist erandi rakendamise luba, jõustuvad muudatused 01.12.2014.

Vt menetlusinfot (644 SE)

Hasartmängumaks: uued määrad

Praegune õnnemängude fikseeritud maksumäär (ühe mänguautomaadi kohta 447,38 eurot kuus) asendatakse alates 01.02.2015 kahekomponendilise maksumääraga (300 eurot kuus ühe mänguautomaadi kohta ja 10 % mänguautomaatidel tehtud panustest laekunud summast, millest on maha arvatud võidud). Sellega seoses muudetakse ka maksu deklareerimise ja tasumise korda.

Vt menetlusinfot: 653 SE

Maamaks: infosüsteemid ja avalikus kasutuses oleva maa maksustamine

Muudatused puudutavad maamaksu infosüsteemi korraldust, ühtlasi muudeti avalikus kasutuses oleva maa maksuvabastuse sätete sõnastust. Muudatused jõustuvad osaliselt 01.01.2015 ja osaliselt 01.01.2017.

Vt menetlusinfot (558 SE)

Aktsiisid: elektrooniline saateleht

Muudatuse kohaselt luuakse siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide haldamise elektrooniline süsteem (SADHES). Muudatused jõustusid 01.07.2014, täielik üleminek uuele süsteemile toimub 01.10.2014.

Vt menetlusinfot (637 SE)

Aktsiisid: maksumäärade tõus ja erandite piiramine

Riigikogus 01.07.2014 vastu võetud seaduse kohaselt:

  • tõstetakse alkoholiaktsiisi 2015. aastal 15%, 2016. kuni 2018. aastani 10% aastas
  • tõstetakse tubakaaktsiisi 2016. aastast kuni 2018. aastani 5% aastas
  • tõstetakse maagaasi aktsiisi 2015. aastast kuni 2017. aastani 20% aastas
  • sätestatakse kütteainena kasutatavale biogaasile aktsiisivabastus
  • alates 01.01.2015 keelatakse eriotstarbelise diislikütuse ja kerge kütteõli kasutamine raudtee- ja meretranspordil ning alates 01.05.2015 kütmisel
  • eriotstarbelist diislikütust lubatakse edaspidi kasutada vaid põllumajanduses ja kalalaevadega Eestis kalastamisel

Vt menetlusinfot: 682 SE