iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuseaduste muudatused 2013. aastal

Maksuseaduste muudatused 2013. aastal

Töötuskindlustusmaksed

Alates 1. jaanuarist 2013 kehtivad töötuskindlustusmaksete määrad: töötaja makse 2% (varem 2,8%) ja tööandja makse 1% (varem 1,4%).
Sotsiaalmaksu kuumäär

Sotsiaalmaksu kuumäär on 2013. aastal 290 eurot. Kuumäärale vastav tööandja minimaalne sotsiaalmaksu kohustus on 95,70 eurot kuus. Kuumäärale vastav FIE sotsiaalmaks on 287,10 eurot kvartalis ja 1148,40 eurot aastas.

Füüsilise isiku tuludeklaratsioon

• 2012. aasta tuludeklaratsioonis on eluasemelaenu intresside, koolituskulude ja annetuste mahaarvamine piiratud 1920 euroga ühe isiku kohta (varem 3196 eurot)

• 2012. aasta tuludeklaratsioonis saab maha arvata III pensionisamba sissemakseid kuni 6000 eurot ja kuni 15% isiku aastatulust

• 2012. aasta tuludeklaratsioonis saab metsamaterjali ja kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud kasu edasi kanda kuni kolmele järgnevale aastale ja selle aja jooksul maha arvata metsa majandamisega seotud kulusid

Maamaks

Alates 1. jaanuarist 2013 rakendub üle-Eestiline koduomaniku maamaksuvabastus. Maksust vabastatakse maaomaniku kasutuses olev elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas linnas, vallasiseses linnas, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsusüksuse või maakonnaplaneeringuga maavanema poolt tiheasustusega alaks määratud alal kuni 0,15 ha ning mujal kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele. Maksuvabastuse rakendamiseks ei pea avaldust esitama.

Koduomanikke maamaksust vabastav maamaksuseaduse muutmise seadus

Kodualuse maa maamaksusoodustuse rakendamine (Rahandusministeerium)

Aktsiisid

Alkoholi aktsiisimäärad tõusevad aastatel 2013–2016 igal aastal keskmiselt 5%. Seaduseelnõu seletuskirja kohaselt peaks maksumäärade tõus 2016. aastaks tõstma viina hinda keskmiselt 13% ja muude jookide (õlu, vein, siider, vahetooted) hindu vahemikus 2–4%.

Seaduseelnõu 268 SE menetlusinfo Riigikogus

Sigarettide aktsiis tõuseb nii 2013. kui 2014. aastal kummalgi aastal 6%. Selle tulemusena peaks minimaalne aktsiisisumma olema 90 eurot 1000 sigareti kohta ning aktsiis moodustama umbes 2/3 sigarettide jaehinnast. Seega hakkab kõige odavam sigaretipakk maksma 2014. aastal umbes 2,70 eurot. Sigarettide keskmiseks kaalutud müügihinnaks prognoositakse 2013. aastal 2,71 eurot ja 2014. aastal 2,83 eurot.

Seaduseelnõu 280 SE menetlusinfo Riigikogus

Maksukorralduse seadus

Alates 1. detsembrist 2012 ei ole Maksu- ja Tolliametil enam piirkondlikke struktuuriüksusi (maksu- ja tollikeskusi). Füüsiliselt jäävad igas maakonnakeskuses teenindusbürood alles. Kogu MTA struktuur on nüüdsest üles ehitatud valdkondlikule pädevusele, st konkreetses maakonnakeskuses asuv üksus tegeleb kindla valdkonnaga (näiteks ühe maksuliigi või kontrolli elemendiga), aga ametnikel on pädevus kontrollida kõiki Eesti maksumaksjaid. Kui maksumaksja soovib vaidlustada MTA haldusakti või toimingut, siis võib ta kaebuse esitada oma elukoha- või asukohajärgsesse halduskohtusse.

Maksumaksja töökorralduses need muudatused praktiliselt midagi ei muuda, sest suurem osa asjaajamist toimub elektrooniliste kanalite kaudu. Kui tekib vajadus isiklikuks kontaktiks, siis seda saab teha maksumaksjale lähimas teenindusbüroos. Nii näeb MKS § 491 ette, et menetlustoiming sooritatakse maksuhalduri neis ametiruumides, mis paiknevad maksukohustuslase või kolmanda isiku elu- või asukohale kõige lähemal, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Selleks võib kontrolli läbi viiv ametnik sõita teise piirkonda, aga võimalik on anda ka toimingu tegemiseks ühekordne volitus teise piirkonna ametnikule. Suulisi seletusi võib maksuhalduri ametiruumides anda ka telefoni või videokonverentsi kaudu.

Seaduseelnõu 241 SE menetlusinfo Riigikogus